فارسی باستان

آوریل 21, 2019 ادمین 0

دم گوزهر: عقده جنوبی، عقدۀ ذَنَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحات: (رک. gōzihr ، gōzihr-mār و gōzihr-sar)ریشه شناسی: (رک. Gāw ، čihrag و dumb). §§§ Gōzihr mār [gwcyhl mˀl](نجوم)* مار […]

فارسی باستان

آوریل 21, 2019 ادمین 0

توضیحات: نام این برج به عربی «عقرب»، به لاتین «Scorpius»، و نشانۀ اختصاری آن «♏» می‌باشد. این برج فلکی، به صورت عقربی تصور شده است. […]

هند و اروپایی

آوریل 21, 2019 ادمین 0

ریشه شناسی: این واژه معادل واژه اوستایی garōdəmāna- به معنی «خانۀ عشق، فردوس» می‌باشد و مرکب است از: garō- «ستایش» + dəmāna- (در اوستای متقدم) […]

فارسی میانه

آوریل 21, 2019 ادمین 0

gāh [gˀs | Paz. gāh | Av. gāϑā-, gāthā- | M, N gāh](نجوم؛ تقسیمات روز و سال؛ تنجیم: تقسیمات آسمان)* گاه: (اسم مکان، اسم زمان، […]

فارسی باستان

آوریل 21, 2019 ادمین 0

* فرخان: بیت الأصدِقاء، وتد یازدهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحات: در احکام نجوم سنتی، وتد و خانه یازدهم، «بیت‌الأصدِقاء» نام دارد (دهخدا؛ بهار، 1375: 105). نام تنجیمیِ این خانه […]

فارسی میانه

آوریل 21, 2019 ادمین 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسامد و خوانش: نام این منزل قمر در بندهشن تنها یک بار و به صورت پازند آمده است. املاهای مختلف این واژه در نسخ مختلف […]

فارسی باستان

آوریل 21, 2019 ادمین 0

* گاوِ (دوم): خانه بیست و یکم ماه. از 26 درجه و 40 دقیقه قوس تا 10 درجه جدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحات و ریشه شناسی: (رک. Gāw²) §§§ […]

فارسی باستان

آوریل 21, 2019 edame 0

Bašn [Paz. Bašn, Bəšn, Bəš́n | MP bšn](منازل قمر)* بشن، به معنی «قامت»: خانه ششم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه تا 20 درجه […]

فارسی باستان

آوریل 21, 2019 edame 0

bālist [bˀlst’, bˀlyst’| Av. barəzišta- | M bˀryst](تنجیم)* بالست: شرف، بیت الشرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحات: واژه پهلوی bālist برگرفته از واژه اوستایی barəzišta- (صفت عالیِ barəz-) به معنی […]

مراسم مذهبی

آوریل 21, 2019 edame 0

Ayaranąm [Av., Paz. aiiaranąm](تقسیمات روز) * اَیَرَه‌نام، به معنی «سی روزه؛ سی روزِ ماه»: نام کلی سی ایزد موکل بر روزهای ماه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحات: واژۀ اوستایی aiiara- […]