علمی

ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان... ادامه

By 92, ago