علمی

کارکرد ایدئولوژی انقلابی

محور اصلی انقلاب فرانسه را می توان اعتراض به حاکمیت مطلق پادشاهان ظالم مورد حمایت کلیسا دانست. گسترش اندیشه های لیبرالیستی دکارت مبنی برآزادی خواهی و مبارزه با هرگونه محدودیت برای... ادامه

By 92, ago
علمی

عناصر ایدئولوژی انقلاب

این ها چون با آثار روشنفکرانی مانند «مونتسکیو» ، «روسو» و «ولتر» آشنا شده بودند مایل به انقلاب اجتماعی و مساوات کامل در مملکت بودند تا با طبقات دیگر مساوی بشوند. بعد از طبقه بورژوا... ادامه

By 92, ago
علمی

سلسله مراتب اجتماعی

انقلاب فرانسه در واقع همانند نهضت های دیگر از اوضاع و احوالی که خصیصه تمدن غربی بود، برخاست و آن جنبشها را به خصوص با جنگ های انقلاب که در 1792 آغاز شد، در خود فرو گرفت و صورت مبارزه... ادامه

By 92, ago
علمی

آسیب پذیری سلطنت لویی شانزدهم

شورش 14 ژوئیه 1789 پاریس نه اولین حرکت جمعی مخالفان و معترضان بود و نه حتی گسترده ترین آن ها. فرانسه در طی سالیان حکومت بوریون ها، خصوصاً در دورۀ جانشینان لویی چهارده، قیام های متعددی از... ادامه

By 92, ago
علمی

شرایط اجتماعی و سیاسی

2- دانتون:ژرژ ژاک دانتون از رهبران میانه رو انقلاب فرانسه 26 اکتبر 1759 (چهارم مهرماه) به دنیا آمد. وی پنجم آپریل 1794 در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و همان روز با گیوتین گردن زده شد و... ادامه

By 92, ago
علمی

ایدئولوگ های انقلاب

با انقلاب فرانسه اکثر مبادی و مبانی و ویژگی‌های مکتب ناسیونالیسم شکل گرفت و برای نخستین‌بار این مرام در عمل پیاده شد. تهییج احساسات نسبت به پرچم، میهن، تجلیل و پرستش قهرمانان ملّی،... ادامه

By 92, ago
علمی

اندیشه های زمینه ای

همچنین از سال 1789 تا سال 1794، رخدادهای سیاسی و اجتماعی بسیاری در فرانسه رخ داد که بر ماهیت حکومت آینده در فرانسه و کل اروپا اثر گذاشت. در این 5 سال اکثر مردم در امور سیاسی مشارکت داشتند... ادامه

By 92, ago
علمی

نفی وضع اجتماعی در دهه های

وی استدلال می کرد که برای پیشبرد اصلاحات، شخص«شاه» باید مقتدر باشد. به خصوص، وقتی که اصلاحات در کشوری چون ایران صورت می گیرد. کشوری که فقط 25 درصد مردم آن سواد خواندن و نوشتن دارند (... ادامه

By 92, ago