برازش مدل ساختاری

می 7, 2019 ادمین 0

فرضیه 2- بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه‌ معنادار وجود دارد. فرضیه 3- بین روابط […]

مهارت های اجتماعی

می 7, 2019 ادمین 0

انجمن صرع ایران ادعا می کند که در ایران هر ساله بیش از 30 هزار نفر، دچار صرع می شوند (مسرور و همکاران ،1390). با […]

حمایت اجتماعی ادراک شده

می 7, 2019 ادمین 0

فصل اولکلیّات پژوهش1-1 مقدمه صرع یکی از فراوان ترین اختلالات عصب روانشناختی است که بررسی های جمعیت شناختی منزل به منزل شیوع آن را 2/2- […]

تحلیل های آماری

می 7, 2019 ادمین 0

با آرزوی بهبودی و موفقیت روزافزون برای ایشان چکیدهدرباره روابط والد-فرزند و تأثیر روابط زناشویی بر آن و نیز تعامل آنها با کیفیت زندگی در […]

خاوران نامه

می 7, 2019 ادمین 0

( ابن حسام، 1382: 229 )آنگاه چاهی پدیدار می شود: ازآن چه برآمد یکی اژدها کجا صد ارش بود پهنای او که ابلیس را زو […]

نهج البلاغه

می 7, 2019 ادمین 0

که یا پیر ما را توبنمای روی دگر باره زد بانک حیدر صواب بنیزه کنم با تو زان پس عتاب کتا از چه ما دیر […]

پایان نامه

می 7, 2019 ادمین 0

همی خواند بر کردگار آفرین برفتند گردنگشان باز جای سوی حصن آهن گرفتند راه ( ابن حسام، 1382: 173 ) قطعاً یکی از عوامل عمده […]

مذاهب اسلامی

می 7, 2019 ادمین 0

که از کشته صحرا پر از پشته شد ( ربیع، 1388: 46ر )همچنین وی کثرت لشگریان و انبوه سلاح های مختلف را که دنیای آهنین […]

امام علی (ع)

می 7, 2019 ادمین 0

همی گفت حیدر که من آنکسم منم آنک از بیم شمشیر من بحق جهاندار، پروردگار بشمشیر بگشاذ آن یل بغل چو دو طاس کرد از […]