علمی

نظریات و دیدگاهها

با این همه، با وجود تمام توجهاتی که به رهبری و شناخت اهمیت آن داده شده است، رهبری هنوز به صورت یک “جعبه سیاه” باقی مانده است که به صورت مفهومی غیر قابل تعریف مطرح است. 2-4-3-2- ابعاد... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

گروههای اجتماعی

زمانی را که افراد با یکدیگر می‌گذرانند را افزایش داد.افزایش موقعیت گروه و سختی ادراک شده از بدست آوردن عضویت در گروهتحریک رقابت با دیگر گروهها.دادن پاداش به گروه به جای اعضای... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ویژگی های فردی

شکل 2-7. عملکرد شغلی و انگیزش(کریتنر و کنیکی، 2001)2-4- بعد گروهیسازمان‌ها و واحدهای مربوطه، ساخته و پرداخته گروههایی از افراد هستند که با یکدیگر تعامل داشته، از لحاظ روانشناختی از... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

نظریه های محتوایی

2-3-9-1- تعاریف موجود در باب انگیزشامروزه به اندازه تمامی افراد و متخصصان برای انگیزش تعریف وجود دارد. معمولاً از بین این کلمات یک یا چند کلمه برای تعریف به کار می‌رود: “تمایلات،... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

کیفیت زندگی کاری

یادگیرینگرشهاشخصیتادراک و تصمیم فردرضایت شغلیتوانایییادگیرینگرشهاشخصیتادراک و تصمیم فردرضایت شغلیشکل 2-1. تأثیر توانایی در رفتار افراد2-3-5- نظام اعتقادیکاربرد واژه اعتقاد بسیار... ادامه

By مدیر سایت, ago