منابع مقالات علمی : تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر میزان رضایتمندی شرکتهای مرتبط- …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

وضعیت موجود اداره کل گمرکات استان گیلان آلفای کرونباخ وضعیت مورد انتظار شرکتها ۷۱۸/۰۷۵۵/۰۸۱۷/۰۸۸۳/۰۸۷۸/۰۹۴۰/۰——۷۶۹/۰ قابلیت اعتمادپاسخگوییعوامل محسوسقابلیت اطمینانهمدلیادراکاتانتظاراترضایتمندی ۷۹۸/۰۷۹۱/۰۸۶۴/۰۸۷۲/۰۹۳۱/۰——۹۵۸/۰—— ۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده […]