پایان نامه ارشد درباره هوش بازاریابی

پژوهش یاری نمودند ، به خاطر همکاری‌ها و محبت‌های بی‌شائبه‌ی ایشان
تشکر و تقدیر به عمل میآورم.
تقدیم به :

امام زمان(عج)
او که هر جمعه به انتظارش ،اشک در دیدگان پاکان حلقه میزند.
پدر فداکارم
که کان کوشش و ادب است و آموخت به من تا چگونه انسان باشم و حرمت پیران چگونه نگه دارم.
مادر مهربانم
او که سرچشمه بیپایان محبت است و چگونه مهرورزی را به من آموخت .
برادر عزیزم
که دست یاری ایشان همواره پشتیبان محکمی برایم بوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 2
1-2.بیان مسئله 3
1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-4.اهداف تحقیق 7
1-4-1.هدف کلی پژوهش 7
1-4-2.اهداف جزئی پژوهش 7
1-5.فرضیههای تحقیق 7
1-5-1.فرضیههای اصلی تحقیق 7
1-5-2.فرضیههای فرعی تحقیق 7
1-6چارچوب نظری تحقیق 7
1-7.مدل عملیاتی تحقیق 12
1-8.متغیرهای تحقیق 12
1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان 12
1-9-1.تعریف مفهومی واژگان 12
1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان 15
1-10.خلاصه فصل 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1.مقدمه 17
2-2. ادبیات تحقیق 18
2-2-1.توفیق در تجارت 18
2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟ 19
2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی 19
2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی 19
2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی 19
2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی 20
2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک 20
2-2-2-6.هوش درون فردی 20
2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی) 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-2-8.سایر ابعاد هوش 21
2-2-3.هوش هیجانی 23
2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی 24
2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت 25
2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن 27
2-2-3-3-1.خود آگاهی 27
2-2-3-3-2.خود انگیزشی 28
2-2-3-3-3.خود مدیریتی 28
2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی 29
2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری 29
2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی) 30
2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی 32
2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی 32
2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی 33
2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار 34
2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی 36
2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی 36
2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری 37
2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار 38
2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار 39
2-2-3-13.نتیجه‌گیری 41
2-2-4.هوش بازاریابی 41
2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی 42
2-2-4-2.مواردی را که در کسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت 43
2-2-4-2-1.کشف مشتریان بالقوه 44
2-2-4-2-2.مدل سیکل هوش بازاریابی 44
2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی 44
2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات 45
2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-4-2-6.بررسی داده‌ها، ارزیابی و تفسیر 45
2-2-4-2-7.منتشر کردن 45
2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی 45
2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان 46
2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار 47
2-2-5-1.طراحی سیستم 48
2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات 48
2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان) 48
2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا 49
2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان 50
2-2-5-2-1.آنالیز رفتار 50
2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات 50
2-2-5-2-3.کاربردهای محصول 52
2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات 53
2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی 53
2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک 53
2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند 55
2-2-7.ده فرمان بازاریابی 58
2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری 58
2-2-7-2.آشنایی 58
2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان 58
2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید 59
2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار) 60
2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات 61
2-2-8-1.خلق اطلاعات 61
2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات 61
2-2-8-3.مشتری مداری 62
2-2-8-4.رقیب گرایی 63
2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن 64
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان 64
2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی 66
2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات 66
2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف 66
2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان 66
2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات 66
2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما 67
2-2-11-6. فقدان شکیبایی 67
2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون 67
2-3.پیشینه تحقیقاتی 68
2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی 68
2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی 71
فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه 75
3-2.روش تحقیق 75
3-3.طرح تحقیق 75
3-4.جامعه آماری تحقیق 76
3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق 76
3-6. حجم نمونه 76
3-7.شیوهی نمونهگیری 77
3-8.قلمرو تحقیق 77
3-8-1.قلمرو موضوعی 77
3-8-2.قلمرو زمانی 77
3-8-3.قلمرو مکانی 77
3-9.روش گردآوری اطلاعات 77
3-10.ابزار گردآوری اطلاعات 78
3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 78
3-10-1-1.روایی 79
3-10-1-2.پایایی 79
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی 79
3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت 80
3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته 80
3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته 81
3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق 81
3-12.روش‌های آماری 81
3-13.روش تجزیه و تحلیل دادهها 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها(اطلاعات)
4-1.مقدمه 84
4-2.یافتههای توصیفی(جمعیتشناختی) 85
4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق 91
4-4.یافتههای استنباطی 98
4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 98
4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق 99
فصل پنجم: استنتاج و نتیجهگیری
5-1.بحث 110
5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده 113
5-3.جمعبندی نتایج تحقیق 114

5-4.پیشنهادات تحقیق 114
5-4-1.پیشنهادات کاربردی 114
5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده 116
5-5.محدودیتهای تحقیق 116
منابع 118
چکیده لاتین 125

چکیده
این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسهای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوهی تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمعآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامهها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌های بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.
کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): مؤلفه‌های هوش هیجانی. 31
جدول (2-2). منابع آزاد اطلاعات 70
جدول (3-1): خرده آزمونهای هوش هیجانی شرینگ 79
جدول (3-2): سؤالات سنجشگر ابعاد پرسشنامه توفیق در بازاریابی 80
جدول (3-3): نتیجه سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق 81
جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 85
جدول (4-2): توزیع فراوانی سن مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 86
جدول (4-3): توزیع فراوانی سابقه فعالیت اقتصادی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 87
جدول (4-4): توزیع فراوانی سابقه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 88
جدول (4-5): توزیع فراوانی زمینه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 89
جدول (4-6): توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 90
جدول (4-7): توزیع فراوانی میزان هوش بازاریابی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 91
جدول (4-8): توزیع فراوانی میزان هوش هیجانی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 92
جدول (4-9): توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در امر بازاریابی 93
جدول (4-10): توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در تجزیه و تحلیل بازار 94
جدول (4-11): توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در انتخاب بازارهای هدف 95
جدول (4-12): توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در ترکیب عناصر بازاریابی 96
جدول (4-13): توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در تلاشهای بازاریابی 97
جدول (4-14): نتایج سنجش وضعیت به هنجار و نرمال بودن متغیرهای اصلی(ملاک و پیش بین) تحقیق 98
جدول (4-15): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه اصلی 99
جدول (4-16): تحلیل واریانس فرضیه اصلی 99
جدول (4-17): معادله خط رگرسیون فرضیه اصلی 99
جدول (4-18): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی اول 101
جدول (4-19): تحلیل واریانس فرضیه فرعی اول 101
جدول (4-20): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی اول 101
جدول (4-21): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی دوم 103
جدول (4-22): تحلیل واریانس فرضیه فرعی دوم 103
جدول (4-23): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی دوم 103
جدول (4-24): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی سوم 105
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4-25): تحلیل واریانس فرضیه فرعی سوم 105
جدول (4-26): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی سوم 105
جدول (4-27): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی چهارم 107
جدول (4-28): تحلیل واریانس فرضیه فرعی چهارم 108
جدول (4-29): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی چهارم 108

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1.درصد فراوانی جنسیتی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان 85
نمودار 4-2.درصد فراوانی سنی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان 86
نمودار 4-3.درصد فراوانی سابقه فعالیت اقتصادی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 87
نمودار 4-4.درصد فراوانی سابقه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی در بنگاه فعلی 88
نمودار 4-5.درصد فراوانی زمینه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی در بنگاه فعلی 89
نمودار 4-6.درصد فراوانی میزان تحصیلات مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی 90
نمودار 4-7 توزیع فراوانی میزان هوش بازاریابی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی با منحنی نرمال 91
نمودار 4-8. توزیع فراوانی میزان هوش هیجانی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک با منحنی نرمال 92
نمودار 4-9. توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در امر بازاریابی با منحنی نرمال 93
نمودار 4-10. توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در تجزیه و تحلیل بازار با منحنی نرمال 94
نمودار 4-11. توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در انتخاب بازارهای هدف با منحنی نرمال 95
نمودار 4-12. توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در ترکیب عناصر بازاریابی با منحنی نرمال 96
نمودار 4-13. توزیع فراوانی میزان توفیق پاسخگویان در تلاشهای بازاریابی با منحنی نرمال 97
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1. مدل عملیاتی تحقیق 12
شکل 2-1. مدل هوش هیجانی 24

فصل اول

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوع به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آنهاست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به این نکته باید توجه داشت که هوش با داده و اطلاعات متفاوت است؛به این دلیل که هوش مستلزم انجام اشکالی از تجزیه وتحلیل است که هدفش مفهوم بخشیدن به داده‌ها و اطلاعاتی است که ممکن است، در هر سازمانی پنهان باشد(بسی ، ۲۰۰۸).
امروزه مفهوم هوش را به عنوان فرایندی که رقابت پذیری و فرایند برنامه ریزی استراتژیک را بهبود می‌بخشد، مورد توجه قرار می‌دهند(سایمان و همکاران ، ۲۰۰۸)
کاتلر معتقد است بازاریابی پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه نتیجهبرنامه ریزی، طراحی و اجرایی بادقت است. فعالیت‌های بازاریابی در تمام صنایع به طور مستمر در حال بهبود است تا شانس موفقیت را افزایش دهند، اما دستیابی به تعالی بازاریابی سخت و دشوار است(کالتر و کلر ، ۲۰۰۶).
امروزه از ابزارهای متنوعی به منظور غلبه بر این دشواری استفاده می‌شود و از جمله جدیدترین این ابزارها مفهوم هوش بازاریابی است. در مقالات و کتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح میشود: هوش بازاریابی، هوش رقابتی و هوش کسب و کار(رایت ، ۲۰۰۶). به عقیده کاتلر هوش بازاریابی اطلاعات هر روزه درباره تغییرات در محیط بازاریابی است که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه‌های بازاریابی کمک می‌کند. در واقع، سیستم هوش بازاریابی مشخص میکند که چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت کرده، در اختیار سازمان قرار می‌دهد(کاتلر و کلر، ۲۰۰۶). هوش بازاریابی تنها تحقیقات بازار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*