توسعه مدل جدیدی برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

 رقابت :صنعت پویاخلاقیتهزینهمشتری :عملکردقابلیت اعتمادقیمتدولت :مقررات ضمانتهزینهقابلیت اعتمادشکل ‏۲-۳- رابطه‌ی بین قابلیت اعتماد، هزینه و ضمانت [۵]یُِِن[۱۶] و همکارانش [۸] بیان کردند که به دلیل نیاز […]