تحقیق رایگان با موضوع مدل‌یابی معادلات ساختاری

5635/0
Widget not in any sidebars

3-7 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
پژوهشگر برای اینکه بتواند اطلاعات جمع‌آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت تفسیر کند، بایستی از روش‌های آماری استفاده نماید. به همین منظور برای انتخاب روش آماری مناسب لازم است که پژوهشگر موارد زیر را رعایت کند :
شناخت کافی از داده‌های تحقیق داشته باشد، یعنی ویژگی‌های داده‌ها را بداند.
از روش‌های آماری مورد استفاده در سایر پژوهش‌های مرتبط آگاهی داشته باشد.
در تجزیه و تحلیل داده‌ها دو نوع روش آماری نقش دارند :
الف) آمار توصیفی
ب) آمار استنباطی
3-7-1 آمار توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است (خاکی، 1382). در این روش پژوهشگر داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می‌دهد و در آخر با استفاده از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آنها را خلاصه می‌کند. معروف‌ترین و در عین حال پر مصرف‌ترین شاخص‌های آمار توصیفی عبارتند از : میانگین و انحراف معیار (خاکی، 1382).
3-7-2 آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی همواره محقق با جریان نمونه‌گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد. پژوهشگر به وسیله داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد. هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می‌باشد.
برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
روش حداقل مربعات جزیی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آن را با “پی ال اس آر” نیز معرفی می‌کنند، یکی از روش‌های آماری چند متغیره محسوب می‌شود که به وسیله آن می‌توان علی‌رغم برخی محدودیت‌ها مانند: نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی، یک یا چند متغیر پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود. روش تخمین “پی ال اس” ضرایب را به گونه‌ای تعیین می‌کند که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد، بدین معنا که مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش‌بینی نماید. بعلاوه متد “پی ال اس” ، تمامی روابط موجود در مدل یعنی تأثیر متقابل ما بین هر یک از متغیرهای پنهان و همچنین وزن تمامی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مربوط به هر یک از متغیرهای پنهان (ضرایب بیرون از مدل اندازه گیری) را تخمین می‌زند و بدین گونه تحلیل عاملی متغیرها انجام می‌گیرد.
مدل‌یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعه برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل‌یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
در این فصل به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته شده است. همان‌طور که در فصل سوم اشاره شد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری در این پژوهش از روش سرشماری و از تمام جامعه آماری مورد نظر استفاده شده است، لذا با توجه به تعداد اندک جامعه و پاسخ‌گویی ناقص بسیاری از پاسخ‌دهندگان به بخش سوالات توصیفی پرسشنامه، بنابراین اطلاعات جامع و کاملی برای تحلیل بخش آمار توصیفی در دسترس نبود و برای این بخش فقط اطلاعات توصیفی سوالات پرسشنامه ارائه شده است و در نهایت تحلیل استنباطی داده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
4-2 آمار توصیفی
در جدول 4-1 فراوانی درصدی پاسخگویی به هریک سوالات بیان شده است.
جدول 4-1‌: درصد فراوانی گویه‌های پژوهش
ردیف
مؤلفه‌ها
گویه‌ها
درصد فراوانی

                                                    .