اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:
مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی
نگارش:
صدرالله بشتام

تابستان ۱۳۹۰

پایان نامه صدرالله بشتام در جلسه دفاعیه مورخ ۲۵ / ۰۶ / متشکل از استادان زیر در کمیته پایان نامه با درجه بسیار خوب و نمره ۷۶/۱۷ (به حروف: هفده وهفتادو شش) ارزیابی شده است. عقاید و نظراتی که در این پایان نامه ذکر شده است مستقیماً به نگارنده آن مربوط است.
دکتر سید عطا الله افتخاری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد یاسوج

دکتر محمد باقر عامری نیا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج- استاد راهنما
دکتر علی پورجواهری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج – استاد مشاور
آقای قوام کریمی مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج– استاد داور
آقای ذوالفقار طاعت نژاد مربی گروه رشته فقه ومبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج – استاد داور

دکتر علی پورجواهری
مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول :کلیات ومفاهیم
بخش اول :کلیات
۱-۱-۱-مقدمه ۲
۱-۱-۲- بیان مساله ۴
۱-۱-۳-پیشینه تحقیق ۵
۱-۱-۴- سوالات تحقیق ۷
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق ۷
۱ -۱-۶-اهداف تحقیق ۸
۱-۱-۷- روش تحقیق ۸
۱-۱-۸ اهمیت تحقیق ۹
۱-۱-۹-ساختار تحقیق ۹
بخش دوم :مفاهیم ۹
۱-۲- تعریف تلقیح ۹
۱-۲-۱- تلقیح مصنوعی ۹
۱-۲-۲- تعریف نازایی و ناباروری ۱۰
۱-۲-۲-۱- علل نازایی ۱۱
۱-۲-۳- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی ۱۲
۱-۲-۴- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل ۱۵
۱-۲-۶- اقسام تلقیح مصنوعی که در علم پزشکی محقق شده اند ۱۷
۱-۲-۶-۱-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI ) 17
1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF ) 18
1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT ) 19
1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT ) 19
1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) 20
1-2-6-6- تلقیح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غیر شوهر (AID ) 20
1-2-6-7- اهدای تخمک (ED) 21
1-2-6-8- اهدای جنین ۲۲
فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه
بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۲۳
۲-۱-۱- جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۲۳
۲ -۱-۲-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۲۵
۲-۱-۳- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۲۷
۲-۱-۴- بررسی وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر ۲۸
بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۲۹
۲-۲-۱- وضع حقوقی ـ فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه ۳۰
۲-۲-۱- ۱- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ۳۰
۲-۲-۱-۲- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم ۳۰
۲-۲-۱-۳-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان ۳۰
۲-۲-۱-۴- روایات۳۳
۲-۲-۱-۵- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان ۳۳
۲-۲- ۲-نظر علما وهیئتهای اسلامی ۳۵
۲-۲-۳-اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ۳۸
۲-۲-۴- مقتضای قاعده احتیاط یا برائت ۴۲