منابع تحقیق درمورد جامعه اطلاعاتی

ی ارتباطی نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری است.
برای دستیابی به تعریف کاملی از روابط عمومی، بررسی اهم تعاریفی که تاکنون درباره روابط عمومی ارائه شده است، ضروری می‌نماید:
1ـ تعریف «رکس هارلو» از پیشگامان روابط عمومی در جهان: «روابط عمومی عبارت از دانشی است که توسط آن، سازمان‌ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند، به دست آورند»(میرسعیدقاضی، 1370،ص29).
2ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» صاحب‌نظر، روابط عمومی در جهان:«روابط عمومی، اداره کردن وظایف، شناسایی و ایجاد، حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه است، جامعه‌ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته است»(امینی،1354،صص13ـ15).
3ـ «فرهنگ و بستر»:«عمل ایجاد زمینه درک عامه از فرد، موسسه یا نهاد و ترغیب آنان برای داشتن حسن نیت نسبت به آن، همچنین درک و حسن نیت عامه نسبت به فرد، موسسه یا نهاد».
4ـ «انجمن جهانی روابط عمومی»:«روابط عمومی، بخشی از وظایف مدیریت سامزان و عملی ممتد، مدام و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن، افراد و سازمان‌ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سروکار دارند، به دست آورند».

5ـ «انجمن روابط عمومی انگلستان»:« روابط عمومی عبارت است از تلاش‌ها و اقدام‌های آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروه‌های مورد نظر آن سازمان».
6ـ «انجمن روابط عمومی دانمارک»:«روابط عمومی عبارت از تلاش‌هایی است مستمر و منطبق با روشهای علمی و عملی که مدیریت سازمان‌ها به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حسن علاقه‌مندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آن سروکار دارد و یا فکر می‌کند در آینده سروکار خواهد داشت، به عمل می‌آورد».
7ـ «انجمن روابط عمومی آلمان»:«روابط عمومی، عبارت است از تلاش‌های آگاهانه و قانونمند به منظور تفاهم و استمرار اعتماد و شناخت متقابل عموم است که براساس تحقیق علمی و عملی صحیح و مستمر میسر می‌شود».
8ـ کنگره جهانی روابط عمومی» در سال 1978 در مکزیکو:«روابط عمومی کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعی تجزیه و تحلیل‌ گرایش‌ها، پیش‌بینی آثار آنها، مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامه‌های عملی که هم در جهت منافع مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتزکوهن،1376،ص 15).
9ـ «انجمن روابط عمومی امریکا»:«روابط عمومی کوششی برای تأثیرگذاری و ایجاد تغییر در افکار عمومی از طریق نظارت، تحقیق و ارزیابی اطلاعات و فرآیندهاست».
10ـ «ادوارد برنیز» یکی از بنیانگذاران رشته روابط عمومی: «روابط عمومی، عبارت است از دادن اطلاعات به مردم و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار مردم و کوشش برای همبسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با مؤسسه»(مارانتزکوهن،درسنامهروابط عمومی ص 92).
11ـ «جان مارستن»:«روابط عمومی، ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر گروهی از مردم است که معنی و مقصدی در تأثیر به آن وجود داشته باشد»(دکترنطقی، 1349،ص 155).
12ـ «رابرت اسکار کارلسون»:«روابط عمومی، فعالیت‌های اطلاعاتی و خط‌مش‌هایی است که سازمان‌های مختلف با توسل به آنها درصدد ایجاد نگرش‌های مطلوب نسبت به خود و کارشان و همچنین مبارزه با نگرش‌های مخالف هستند»(لویزه،فصلنامه هنر هشتم، 1375).
13ـ «اسکات. ام. کاتلیپ» و «آلن. اچ. سنتر» در کتاب «روابط عمومی مؤثر»:«روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع»(فصلنامه هنر هشتم، 1375 ،ص78).
14ـ نشریه «اخبار روابط عمومی»:«روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک موسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌شود و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود».
15ـ «برنایز»:«روابط عمومی عبارت است از ایجاد حسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی».
16ـ «گرونیک»:«روابط عمومی، مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی است که با آن سروکار دارند»(ویندال،1376،ص159).
17ـ «لانگ و هازلتون»:«روابط عمومی، کارکرد ارتباطی مدیریت است که از طریق آن سازمان‌ها با محیط خود سازگار می‌شوند، آن را اصلاح می‌کنند و تغییر می‌دهند، یا آن را حفظ می‌کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند(همان).
اثربخشیEffectiveness
اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند.
[ Thibodeaux, M.S. and Favilla, E; Organizational effectiveness and commitment through strategic management, Industrial Management & Data Systems, 1996, Vol. 96, p. 21]
در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد.[زاهدی، شمس السادات و دیگران؛ص269.] به‌ عبارت دیگر اندازه ‌ایاست که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد.[ Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N; Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, 2010, Vol63, p764.]
در این تحقیق به شناسایی عواملی که اثربخشی در فعالیت های روابط عمومی های کشور را تحت تاثیر قرار می دهند،می پردازیم که عبارتند از:
* کمبود یا کم کاری روابط عمومی ها در فعالیت های انتشاراتی- نمایشگاهی و تبلیغاتی- ارتباطات رسانه ای- ارتباطات مردمی- تحقیقات و برنامه ریزی- امور آموزش – سمعی و بصری و فعالیتهای فرهنگی.
* کمبود ها و نواقص عملکردی در زمینه هایی از قبیل- فقدان تشکیلات هماهنگ باسایردستگاه ها-کم اهمیت دادن به روابط عمومی از سوی برخی مسئولان و مدیران -کمبود کارکنان متخصص- ضعف ارتباط با عامه مردم-فقدان همکاری های بین سازمان ها – عدم آگاهی از کلیه دستگاهای متبوع به علت فقدان جایگاه مناسب-عدم جاذبه کافی و لازم در بکارگیری و استفاده از نیروهای لایق و کاردان.
بهره‌وری productivity
یکی از مفاهیم نزدیک به اثربخشی، بهره‌وری productivity می باشد. درتعریف بهره وری آمده است: نسبت کل تولید یا خروجی به کل مصرف یا ورودی در یک دوره زمانی که به عنوان معیاری برای سنجش کارآمدی فرایندهای تولید شرکت استفاده می‌شود.
کارآیی Efficiency
کارآیی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند(طاهری ،1378،ص9) .
کارآیی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به باز
دهی استاندارد و تعیین شده (موردانتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود. ازجمله مقیاس‌هایی که برای تعریف و ارزیابی بهره‌وری ارائه شده‌اند، مقیاس‌های کارآیی هستند. مقیاس‌های کارآیی، نهاده‌ها یا منابع یک سازمان را با کالاها و خدمات نهایی که تولید می‌شوند، مقایسه می‌کنند. کارآیی به نسبت کمیت خدمات و تولیدات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کار که برای ارائه آنها لازم است اشاره دارد. با این حال این مقیاس و شیوه ‌اند‌ازه‌گیری بهره‌وری، میزان رضایت مشتری یا میزان دسترسی به هدف مطلوب را اندازه نمی‌گیرد. برای مثال مقیاس‌های کارآیی نسبت تعداد افراد درمان ‌شده را به نفر ساعت کار پزشکان نشان می‌دهد؛ حال آنکه مقیاس‌های اثربخشی طوری طراحی شده‌اند که نشان ‌دهند؛ از کلبیمارانتحتدرمان چه تعداد در معالجه موفق بوده‌اند.‌(پیمان، 1374،ص31)
نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال 1760 م، برمی‌گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه بررسی‌هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد(ابطحی، 1372،ص23).حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد(کارآیی) و اصلاح فعل وانفعالات، از نوعی اندازه‌گیری کار استفاده می‌کردند. باشروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 م،فردریک وینسل، تیلور، فرانک ولیلیان گیلبریث،به منظور افزایش کارآیی کارگران در باره تقسیم کار، بهبود شرایط کار وتعیین زمان استاندارد کار(سنجش کارآیی)، مطالعاتی را انجام دادند(همان).
رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی
در غالب موارد واژه های بهره‌وری، کارآیی واثربخشی بطور نابجا بکار گرفته شده یا با هم اشتباه می‌شوند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهبود کارآیی، ارتقای بهره‌وری را تضمین نمی‌کند؛ افراد غالبا فکر می‌کنند، اگر کارآیی بهبود یابد، بهره‌وری بیشتر خواهد شد. کارآیی شرط لازم بهره‌وری است؛ اماشرط کافی نیست. در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارآیی نسبت محصول واقعی(یاخدمات ارائه شده) به محصول مورد انتظار است، در حالیکه اثربخشی،درجه تحقق هدف‌ها در سازمان است و بهره‌وری مجموع کارآیی و اثربخشی را مورد نظر دارد.(همان)یعنی مفهوم بهره‌وری در برگیرنده دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است:
بهره‌وری = اثربخشی + کارایی
برای سنجش موفقیت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، مقیاس‌ها و معیارهایی وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: کارآیی، اثربخشی، بهره‌وری، سود، کیفیت، رشد، انعطاف‌پذیری، کیفیت زندگی کاری و….( طاهری، 1378،ص9).
اثربخشی به معنای انجام کارهای درست،که سازمان رابهاهدافخودنائلمی‌کند و کارآیی به معنای انجام درست کارها و مترادف با استفاده بهینه از منابع (کاهش هزینه‌ها)، افزایش مقدار تولید است.( ابطحی، 1378،ص9).
بهره‌وری می‌تواند در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی اندازه‌گیری شود.( رابینز، 1384،ص49).مهمترین شاخص بهبود بهره‌وری، افزایش مستمر نسبت ستانده به داده‌ها، همراه با افزایش کیفیت تعریف می‌شود. در سطح بنگاه یا کارگاه بهره‌وری به صورت اندازه‌گیری توناژ محصول یا تعداد تولید یا ساعت کار تعریف می‌شود و در سطح ملی رابطه درآمد ملی و هزینه جامعه، شاخص بهره‌وری تعریف می‌شود.( طاهری،1378،ص176).
عوامل مؤثر در کارآیی
معمولا عوامل موثر در بهره‌وری در کارآیی هم تأثیر دارند و موجب افزایش یا کاهش آن می‌شوند.

عوامل موثر در بهره‌وری به دو دسته کلی عوامل درون‌سازمانی(در اختیار و قدرت سازمان) و عوامل برون سازمانی یا محیطی که درکوتاه مدت خارج از کنترل سازمان هستند، تقسیم می‌شوند:
عوامل درون سازمانی خود شامل:
1. عوامل سخت‌افزاری: ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار، تکنولوژی، مواد اولیه، منابع مالی و زمین؛
2. عوامل نرم‌افزاری: اطلاعات، دستورالعمل ها، نقشه‌ها و فرمول ها؛
3. عوامل انسان‌افزاری یا مغز افزاری:
الف ‌. نیروی انسانی: توانایی، تخصص، تجربه، تحصیلات، انگیزه، محیط کار و برخوردهای مدیریت؛
ب‌. مدیریت: فلسفه و سبک مدیریت، دسترسی به تکنولوژی های اطلاعاتی و ….
عوامل برون‌سازمانی عواملی هستند که در بهره‌وری بسیار مؤثر هستند ولی بنگاه ها قادر به کنترل آنها نیستند؛ مانند: سیاست های دولت، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، محیط کار، دسترسی به منابع مالی، برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات و مواد اولیه و ….( طاهری ،1378،ص185-182.)

1-8- مروری برپیشینه تحقیق
الف:پایان نامه ها
پایان نامه عوامل مؤثر بر اثربخشی روابط عمومی در بنیاد شهید ، محمد علی فقیه(موسسه آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال1383)
 هدف این تحقیق، شناخت عوامل مؤثر بر اثربخشی روابط عمومی در بنیاد شهید می باشد. تحقیق از نوع توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن، مدیران (ارشد، میانی و عملیاتی) و کارشناسان روابط عمومی بنیاد شهید را در سال 82 در بر می گیرد. حجم نمونه 215 نفر بوده اند که از بین 492 نفر از اعضای جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(شامل: جداول توزیع فراوانی و نمودارها و نسبت) و آزمون t صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اطلاع رسانی به مدیران و کارکنان درحد «زیاد و خیلی زیاد» در اثربخشی روابط عمومی بنیاد مؤثر است و در این اطلاع رسانی، ارایه ی گزارش هایی از پیش بینی روندهای آتی بنیاد شهید و انتظارات مخاطبین، بیش ترین اهمیت و گزارش های عمومی از وضع کشور و جهان و نیز اطلاعاتی در مورد ارتباطات بین فردی و ارتباطات غیررسمی کارکنان کم ترین اهمیت را دارد.
پایان نامه بررسی اثربخشی ساختار ارتباطی روابط عمومی با تحول سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی، حسن اسفندیار(دانشگاه تهران سال 1383)
این پایان نامه در سال 1382 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده ودارای 216صفحه مطلب بوده و در 5 فصل تنظیم شده است.
نگارنده پایان نامه در چکیده تحقیق خود هدف از اجرای آن را، به منظور اثر بخش شدن فعالیت های ارتباطی و نیز آن را مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب،بهره گیری از انواع ساختار و بهره برداری از نگرش های مختلف اثربخشی در سازمان،محاسن و معایب سازمان موجود و ارایه پیشنهادات برای بهبود سازمانی اجتناب ناپذیر دانسته است.
ایشان در این تحقیق به بررسی اثربخشیساختار ارتباطی روابط عمومی پرداخته و نقش آن را در تغییر و تحول سازمانی روشن ساخته و از ابعاد مختلف مورد بررسی و پژوهش علمی قرار داده است.
پایان نامه: عوامل موثر برکارایی روابط عمومی (بررسی تطبیقی دیدگاه های مدیران اجرایی سازمان ها ومدیران روابط عمومی)(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)
این تحقیق را اصحاب حبیب زاده ملکی با ارهنمایی دکترحسینعلی افخمی و در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی انجام داده است.
این تحقیق سعی می کند عوامل موثر بر کارایی روابط از دیدگاه مدیران اجرایی وروابط عمومی سازمان ها را تبین کند.اهمیت موضوع از آن جهت است که روابط به دلیل نوسان ها یی که در این مدت داشته همواره با دگرگونی ها وتغییراتی روبه رو بوده است.به همین دلیل در زمان فعلی که رشد وتوسعه سیاسی واقتصادی کشور فراهم شده واز طرف دیگر ارتباطات از سرعت بیشتری برخوردار است.
 
پایان نامه: موانع فراروی روابط عمومی ها در گذار به جامعه اطلاعاتی- بررسی دیدگاه های مدیران روابط عمومی وروزنامه نگاران(دانشگاه علامه طباطبایی سال 1381)
این پایان نامه را آقای منصور ساعی با راهنمایی مهدخت بروجردی و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به نگارش در آورده است.
تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات فراروی روابط عمومی سازمان های دولتی ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است. هم اکنون سازمان ها در جهان و به ویژه در ایران با ورود به عصر اطلاعات وجامعه اطلاعاتی علاوه بر مسایل سنتی خود با مسایل و موضوعات و فرصت های نوینی روبروشده اند که ضرورت حضور فعال روابط عمومی در سازمان را گوشزد می کند. نگارنده با عنایت به اهمیت روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی نه نقش آن در ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل بین مخاطب و سازمان وجایگاه سازمان در جامعه به بررسی وضعیت روابط ایران در گذار به جامعه اطلاعاتی پرداخته است ومشخص کرده چه موانعی فراروی روابط عمومی سازمان در گذار به جامعه اطلاعاتی وجود دارند.
پایان نامه آسیب شناسی روابط عمومی در ایرانبا رویکردی به ساختار وکارکرد مطلوب (دانشگاه علامه طباطبایی-سال 1387)
این پایان نامه را دکتر اسماعیل قدیمی به راهنمایی دکتر مهدی محسنیان راد و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای تز دکتری خود ارایه داده است.
بررسی نقش و کارکردهای مطلوب روابط

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*