مقاله درباره سبک های رهبری

……………………………………………………………. 47

مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 49
8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 51
9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………………………….. 54
رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55
مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 61
3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ……………………………………………………………………………………………………. 67
4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………….. 74
1-4-4-2-2 خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 74
2-4-4-2-2 پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………….. 75
3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ………………………………………………………………………………… 76
شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………… 77
5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………………………………………. 79
بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………… 81
تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 97
بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 102
بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 105
خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 112
7-3 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
10-3 تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………. 115
11-3 تحلیل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………… 116
12-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصلچهارم : تجزیهوتحلیلداده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
توصیفویژگیهایجمعیت شناختیاعضاینمونه ………………………………………………………………………………… 119
جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………… 120
سن …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
تجربه کاری…………………………………………………………………………………………………………… 122
وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………. 123
سطح سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125
1-3-4 ضریبهمبستگیبینمتغیرهایپژوهش ………………………………………………………………… 125
2-3-4 ارزیابیبخشاندازه گیریمدل ………………………………………………………………………………. 126
1-2-3-4 تحلیلعاملیتاییدیمتغیر هوش معنوی ……………………………………………………………. 126
2-2-3-4 تحلیلعاملیتاییدیمتغیر رهبری موثق ……………………………………………………………… 127
مدلسازیمعادلاتساختاری ………………………………………………………………………………. 129
2-3-3-4 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 131
5-4 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصلپنجم: نتیجه گیریوپیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
2-5 بررسیاجمالیتحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 134
3-5 نتایجحاصلازآمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………………………… 134
4-5نتایجحاصلازآماراستنباطی ………………………………………………………………………………………………………………. 134
5-5 نتایجحاصلازفرضیاتتحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 135
6-5 نتیجهگیریوپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 137
1-6-5 پیشنهاداتیبرایسازمانموردمطالعه ……………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادهاییبرایتحقیقاتآتی ………………………………………………………………………………………….. 139
7-5 محدودیتهایوتنگناهایتحقیقحاضر …………………………………………………………………………………………….. 140
خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
منابع و مآخذ
فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
فهرست پیوست ها
الف) پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147
ب) پرسشنامه رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………………………………. 150
فهرست شکل ها
شکل (1- 1) عوامل موثر بر هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………. 8
شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه …………………………………………………………………………………………………….. 9
شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
شکل(1- 2) هرم هوش های چندگانه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل (2- 2)رشد هوش معنوی از دیدگاه کسیک……………………………………………………………………………………………… 49
شکل(3-2) ویژگی ها و رفتارهای هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………..53
شکل(4-2) مثالی از ربع اول ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی”……………………………………………………..54
شکل(5-2) سازه رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………. 78
شکل( 6-2) مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
شکل(1-4)مدلمعادلاتساختاریدرحالتتخمینضرایبمسیر ………………………………………………………………… 130

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل(2-4) مدلمعادلاتساختاریدرحالتمعناداریضرایب (t-value) …………………………………………………….130
فهرست جدول ها
جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………… 9
جدول (1-2) انواع برداشت های ارائه شده از هوش …………………………………………………………………………………………..16
جدول)2-2(رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………………………………. 22
جدول(3-2)جهتگیری های مختلف نسبت به دین و معنویت ……………………………………………………………………………. 24
جدول)4-2( تعاریف ارائه شده از هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول)5-2( مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی ……………………………………………………………………………………… 31
جدول(6-2) مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف …………………………………………………………………………………………. 33
جدول(7-2) مولفه های هوش معنوی از منظرهای مختلف ……………………………………………………………………………… 45
جدول(8-2) ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*