پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، پرسش نامه، حسابداران

شده است.

1-2-3 پرسشنامه
در روش استقرایی از بررسی میدانی (پرسشنامه) در نمونه‌های انتخابی استفاده شده است.
به منظور جمع‌ آوری نظرات مدیران حسابرسی و حسابرسان ارشد پرسشنامه‌ای مشتمل بر 16 سوال که در قالب دو قسمت کلی: قسمت اول مشخصات شخصی و عمومی پاسخ دهنده و قسمت دوم سوالات 1 الی 16 تهیه شد. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری که در ادامه ارائه می‌شود از این پرشسنامه استخراج گردیده است (نمونه پرسشنامه بعنوان ضمیمه ارائه شده است).
سوالات شماره 10الی 16 پرسشنامه مربوط به فرضیه اول پژوهش می‌باشد وسوالات1 الی 9 نیز مربوط به فرضیه دوم پژوهش می‌باشد
برای هر سوال 5 گزینه در نظر گرفته شده است که برای هر کدام امتیازی منظور می شود که به ترتیب گزینه هاعبارتند از(همیشه، غالباً ، گهگاه، بندرت و هرگز) و امتیازهر کدام به ترتیب 5و 4و 3و 2و 1 می‌باشد. نتایج بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی (رتبه ای اسپرمن ) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

3-3 جامعه آماری مورد تحقیق
با توجه به اینکه استفاده از خدمات واحد حسابرسی داخلی در کشور ما از گستردگی لازم برخوردار نمی‌باشد و اکثر شرکتهایی که دارای دایره حسابرسی داخلی هستند شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند و همچنین بخش عمده کار حسابرسی مستقل این شرکتها توسط حسابرسان سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی خصوص معتبر مستقر در شهر تهران انجام می‌شود. جامعه آماری این تحقیق به سازمان‌های فوق‌الذکر محدود می‌باشد.
بنابراین جامعه آماری تحقیق به مدیران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی که به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند ولیست اسامی آنها از طرف سازمان حسابرسی ایران منتشر شده است محدود می‌شود. جامعه آماری (محدود) شامل 81 نفر مدیر ،365 نفر سرپرست و328 نفر حسابرس ارشد که جمعا 774 نفر می باشد.

4-3 حجم نمونه
هر چه تعداد نمونه‌های انتخاب شده در یک تحقیق بیشتر باشد نتایج حاصل از تحقیق از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود(آذرو مومنی، 1382، 91).
اما به دلیل وجود محدودیت‌های عملی نمونه‌گیری به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد این محدودیت‌ها عبارتند از:
هزینه: انتخاب تمام اعضای یک جامعه آماری بعنوان نمونه مستلزم صرف هزینه زیادی است که به دلیل وجود محدودیت هزینه‌ این امر اقتصادی نبوده وعملی نمی‌باشد.
زمان: مطالعه تمام اعضای جامعه آماری نیاز به صرف زمان زیادی دارد که با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت ارائه به موقع نتایج تحقیق این امر امکانپذیر نمی‌باشد.
در دسترس بودن: پراکندگی جامعه و دور از دسترس بودن اعضای آن مشکل دیگری است که مانع مطالعه تمام اعضای جامعه می‌گردد.
حفظ جمعیت: اگر اعضای جمعیت در صورت انجام آزمایش آسیب ببیند بدیهی است که آزمایش تمام آنها غیر ممکن است بنابراین مجموعه محدودیت‌های مذکور منجر به نمونه‌گیری از جامعه آماری می‌شود.
به همین دلیل باید تلاش شود نمونه انتخابی تا حد زیادی معرف جامعه مورد نظر باشد. تعیین اندازه نمونه تا حدود زیادی تحت تأثیر روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها، اندازه جمعیت (جامعه)، دقت مورد نیاز و قابلیت اعتمادت نتایج تحقیق می‌باشد. با توجه به مطالب (موارد) مذکور در این تحقیق اگر نسبت موفقیت یا تأئید فرضیه‌های تحقیق 60% و نسبت شکست یا رد و آنها 40% (60% P = و 40%P =) بر آورد شود با سطح اطمینان 95% و خطای برآورد 10% می‌توان تعداد نمونه مورد نظر را از فرمول زیر بدست‌ آورد
که در این فرمول:
N= اندازه جامعه که بر اساس اطلاعات کسب شده از سازمان حسابرسی در فهرست اسامی ارائه شده در سایت سازمان حسابرسی مدیر 81 نفر،سرپرست 365 نفر وحسابرس ارشد 328 نفر که جمعا 774 نفر می باشد.
n= اندازه نمونه P = نسبت موفقیت فرضیه‌ها و q = نسبت شکست فرضیه‌ها
e- خطای بر آورد نمونه
با توجه به نتیجه فرمول فوق تعداد نمونه انتخابی حدود 78 نفر می‌باشد که با توجه به اینکه برای چند موسسه خصوصی نیز پرسش نامه ارسال شده تعداد نمونه 85 نفر در نظر گرفته شده است و باتوجه به اینکه احتمال داده می‌شد که حدود 80 یا 90 درصد پرسشنامه‌های ارسالی دریافت گردد. برای همین 110 تا پرسشنامه ارسال گردید که از این تعداد 83 پرسشنامه دریافت گردید که تقریباً نزدیک به نمونه بدست‌ آمده از فرمول فوق می‌باشد.
لازم به ذکر است که از این تعداد 33 پرسشنامه در هفته اول و 50 پرسشنامه در هفته دوم دریافت گردید و با توجه به بررسیهای به عمل آمده در مورد تک تک سوالهای پرسشنامه جواب پرسشنامه‌های دریافتی در هفته اول با جواب پرسشنامه‌های دریافتی در هفته دوم تفاوت چندانی ندارد.
5-3 روش نمونه گیری
از آنجائیکه در نمونه‌گیری تصادفی امکان وجود خطا و اشتباه سیستماتیک در اعضای نمونه انتخابی از بین می‌رود بهترین روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای (نسبی) است. اعضای نمونه‌ با استفاده از جدول اعداد تصادفی طبقه ای انتخاب شده‌اند.

6-3 مدل تحلیلی تحقیق
مدل واقعیت را به منظور پرداختن به آن و درک اساس مسئله ساده می کند مدل تمام متغیر ها و روابطشان را مشخص می نماید ازطرف دیگر یک مدل خوب باید تاحد امکان بسیاری از عناصر واقعیت را در بر گرفته تا رفتار مورد را اثبات یا پیش
ب
ینی نماید (شاهمرادی ،1381، 93)
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*