دانلود پایان نامه

این نتیجه رسید که، سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
معمارزاده و همکاران (1388) در مقاله ی” بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان” با بهره گرفتن از مدل ناهاپیت و گوشال (Nahapiet & Ghoshal ; 1998) و با انتخاب 78 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در شعب بانک کشاورزی شهرستان قزوین و با جمع آوری 75 پرسشنامه توزیع شده و تحلیل داده ها به سنجش فرضیه اصلی پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد ودر ادامه باسنجش فرضیه های فرعی اعلام داشتند که، بین سرمایه اجتماعی ارتباطی ، ساختاری ، شناختی وعملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
میر سپاسی و همکاران (1389) با انجام مقاله ی “بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ” در منطقه 1 شهرداری تهران که شامل 964 کارمندمی باشد ، با انتخاب حجم نمونه 215 نفر وبررسی 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی ، پس از تحلیل داده های پرسشنامه ها در پاسخ به فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی که به دنبال آن آمده است به این نتیجه رسیدند که ، بین رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های عملکرد شغلی (دانش ، مهارتی ، توانشی) رابطه معناداری وجود دارد ، بدین صورت که ارتباط مثبتی بین نوع دوستی و احترام با عملکرد ، بین نوع دوستی و عملکرد( دانش) ، بین نوع دوستی و احترام با عملکرد( مهارت و توانایی) مشاهده می شود .
پورسلطانی و امیرجی نقندر (1390) در مقاله ی “ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی “با در نظرگرفتن جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس شهر مشهد که 1200 نفر بودند و انتخاب حجم نمونه 291 نفر و تست فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به این نتیجه رسیدند که ، بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ، از بین مؤلفه های تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد.
میرزامحمدی و عبدالملکی (1387) در مقاله ای با نام” بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات ” با در نظر گرفتن کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیر هیات علمی دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 85-84 که با توجه به آخرین آمار موجود حجم جامعه آماری برابر با 418 نفر می باشد که از این تعداد 279 نفر مرد و 139 نفر زن هستند و با انتخاب حجم نمونه 100 نفره و با در نظر گرفتن 2 فرضیه اصلی ، در سنجش فرضیه اصلی 1 بیان داشته اند که ، میزان تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت ارائه خدمات رابطه دارد و به دنبال آن فرضیه های فرعی آن که به سنجش میزان تعهد سازمانی کارکنان با ابعاد کیفیت ارائه خدمات (ثبات و پایایی در ارائه خدمات کارکنان ، میزان پاسخگویی کارکنان ، میزان ایجاد حس اطمینان نسبت به ارباب رجوع توسط کارکنان ، میزان ایجاد حس همدلی نسبت به ارباب رجوع توسط کارکنان ، عوامل و وضعیت ظاهری کارکنان) پرداختند به این نتیجه رسیدند که ، بین تعهد سازمانی کارکنان وکلیه ابعاد کیفیت ارائه خدمات ذکر شده در بالا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حقیقت منفرد ، اوسط حضرتی و میرزا زاده (1389) در مقاله ” تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان ” با در نظر گرفتن جامعه 247 نفری کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی و با برآورد حجم نمونه 101 نفری و با در نظر گرفتن 1 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی به این نتایج رسید که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین 3 بعد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی) و عملکرد کارکنان نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
روش اجرای تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1 مقدمه
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام هایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد نظر به دست آید ، بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آ گاهی بر زمینه های مشکل آ فرین و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد . هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گرد آوری اطلاعات ، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود ، آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد (سکاران؛ 1390 : 6)
از سویی جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی ، دانستن راه رسیدن به هدف از مهم ترین مراحل کار پیرامون آن هدف می باشد . انجام تحقیق و کارهای پژوهشی از این قاعده مستثنی نمی باشد . در روش تحقیق منظور از روش ،مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد ( دلاور ؛ 1385 : 175). روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند . در هر پژوهش ، پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روش های دیگر است قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیر ها را تبیین کند . بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنان مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد . در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با ان نوع خاص باشد. در این بخش بیان روش تحقیق ، جامعه و حجم نمونه آماری ، روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش می پردازیم .
3-2 روش تحقیق
پایه هر علمی ، روش آن است و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی بستگی دارد که در آن به کار می رود . (خاکی ؛ 1387 : 102). پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می پردازد در دسته پژوهش های توصیفی قرار می گیرد و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع پژوهش های همبستگی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز تک مقطعی می باشد.
3-3 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نیاز که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند و صفت مشخصه ، صفتی است که بین عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه اماری از سایر جوامع باشد (آذر و مؤمنی ؛ 1390 : 6).
این پژوهش در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان اجرا گردید . جامعه آماری تحقیق ، کارکنانی از این شرکت بوده که دارای حداقل مدرک دیپلم به بالا و دارای حضور واقعی بودند و در حال انجام پروژه در خارج از شرکت در مناطق دیگر نبودند ، جمعاً کارکنانی با این شرایط طبق برآورد 261 نفر می باشند.
هر بخشی از جامعه آماری را نمونه می گویند . بنابراین تعریف نمونه عبارت است از : تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی ؛ 1390 : 6).
روش نمونه گیری در این پژوهش ، روش غیراحتمالی می باشد . تعداد افراد جامعه محدود و مشخص می باشد برای مشخص کردن تعداد نمونه از فرمول زیر استفاده شده است :
n = حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
با توجه به نتیجه بدست آمده حداقل نمونه 123 نفر می باشد. با توجه به احتمال عدم بازگشت پرسشنامه تعداد 200 پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 131 پرسشنامه توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردید (نرخ بازگشت در حدود 5/65درصد ) که دو عدد از پرسشنامه ها به علت اینکه ناقص پرشده بودند کنار گذاشته شد و 129 پرسشنامه در تحلیل نهایی استفاده گردید. در نتیجه حجم نمونه 129 نفر می باشد.
3-4 ابزار گرد آوری اطلاعات
پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند . به هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می داند در پی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازه گیری کند پرسشنامه ابزاری کار آمد برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود (سکاران ؛ 1390 : 260).
ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد که این پرسشنامه دارای دارای 2 بخش اصلی است ، بخش سؤال های عمومی و بخش سؤال های اختصاصی .
بخش سؤال های عمومی شامل اطلاعات جمعیت شناختی مانند : جنسیت ، سن ، تحصیلات ، وضعیت تأهل و سابقه کار می باشد.
بخش سؤال های اختصاصی برگرفته از سؤال های پرسشنامه استاندارد الینجرو همکارانش(Ellinger et al. ; 2013) در مقاله ” تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان خدماتی” می باشد که خود برگرفته از مجموعه ای پرسشنامه های استاندارد می باشد .
برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامه الینجر و همکارانش(Ellinger et al. ; 2011) استفاده شده که خود برگرفته از پرسشنامه کوهن و پروساک (Cohen & Prusak ; 2001) می باشد ، برای این متغیر 7 سوال در نظر گرفته شده است که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ) سنجیده می شود.
برای سنجش متغیرتعهد سازمانی از پرسشنامه مودای و همکاران Mowday ; Steers ; Porter ; 1979) ) و جاورسکی و کوهلی Jaworski & kohli ; 1993) ) استفاده شده است که شامل 5 سوال می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ) سنجیده می شود.
برای سنجش متغیر تعهد به کیفیت خدمات از پرسش
نامه هارتلین و فرل; 1996) ell Hartline & Ferr) استفاده شده است که شامل 5 سوال می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ) سنجیده می شود.
برای سنجش متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه بابین و بولس(Bobin & Boles ; 1996) ، استفاده شده است که شامل 5 سوال می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ) سنجیده می شود.
و برای سنجش متغیر رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ستتون و موسشولدر Mossholder ; 2002) & Settoon) استفاده شده است که شامل 6 سوال می باشد که در طیف لیکرت 5 نقطه ای از (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم ) سنجیده می شود.
جدول 3-1 ) توصیف بخش سؤال های اختصاصی
ردیف
نام متغیر
تعداد سوالات
ترتیب سوالات
1
سرمایه اجتماعی
7
7-1
2
تعهد سازمانی

 
 
5
12-8
3
تعهد به کیفیت خدمات
5
17-13
4
عملکرد شغلی
5
22-18
5
رفتارشهروندی سازمانی
6
28-23
3-5 روایی و پایایی
روایی : مقصود از روایی ان است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های ناکافی و نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ؛ 1382 : 288).
روش های متعددی برای تعیین روایی پرسشنامه وجود دارد که عبارتند از : روایی محتوا ، روایی معیار و روایی سازه ، روایی مورد استفاده در این تحقیق روایی سازه و روایی ظاهری(صوری) می باشد ، برای تعیین روایی سازه آن از روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است . از این شیوه برای تعیین بار عاملی هر یک از سوالات پرسشنامه استفاده می شود. به طور کلی با بکار گیری این فن می توان مربوط بودن سئوالاتی که برای سنجش یک مؤلفه یا عامل در نظر گرفته شده اند، تعیین نمودکه نتیجه آزمون روایی سازه را مورد تأیید قرار می دهد. هم چنین پرسشنامه این پژوهش دارای روایی ظاهری(صوری) نیز می باشد ، زیرا پرسشنامه از مقاله الینجرو همکارانش( Ellinger et al. ; 2013) که به بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر تعهد و عملکرد کارکنان خدماتی پرداخته و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته بوده ، استخراج گردیده است. هم چنین در تحقیق حاضر نیز به منظور تعیین روایی ابزار مذکور ، پرسشنامه بین تعدادی از اساتید متخصص توزیع و پس از کسب تأیید این خبرگان در جامعه آماری پژوهش (شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ) توزیع گردید.
پایایی : اعتبار یا اعتمادپذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری ان را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد برای ارزیابی« برازش » ابزار مفید است (سکاران ؛ 1390 : 227). برای تعیین میزان پایایی از ر وش های مختلفی استفاده می شود که عبارتند از : تکرار آزمون ، روش معادل سازی ، روش دو نیم کردن که مشهور ترین آن استفاده از آلفای کرونباخ می باشد.
در این تحقیق برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند ، ابتدا یک نمونه اولیه 30 تایی پیش آزمون گردید که میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آلفاهای حاصله بر قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه صحه گذاشت .
با بهره گرفتن از فرمول ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی هر یک از متغیرهای پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .
k تعداد سوالات
Si2 واریانس سوال i ام

2 واریانس مجموع کلی سوالات
جدول 3-2) مقدار آلفای متغیرهای پرسشنامه
ردیف
نام متغیر
ترتیب سوالات
مقدار آلفا
1
سرمایه اجتماعی
7-1
0.902
2
تعهد سازمانی
12-8
0.849
3
تعهد به کیفیت خدمات
17-13
0.811
4
عملکرد شغلی
22-18
0.768
5
رفتارشهروندی سازمانی
28-23
0.827
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق استفاده از شیوه های کمی می باشد که در غالب آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است .
آمار توصیفی : این نوع آمار به توصیف جامعه می پردازد. در این بخش از آمار ، از نمودار ها و جداول و شاخص ها برای توصیف داده ها استفاده می شود.
آمار استنباطی : در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نموده آماره ها را محاسبه می کند و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود (آذر و مؤمنی ؛ 1390 : 9).
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
توجه به این نکته مهم است که ، از آنجا که محقق از مدل یابی معادلات ساختاری در جهت تحلیل عاملی تأییدی بهره برده است استفاده از نرم افزار ( LISREL ) برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد تأکید است . مدل ساختاری توصیف کننده روابط علّی بین متغیرها است. در این فرایند ابتدا یک سلسله مراتب علی مطرح می شود که در آن برخی متغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشد. اما به طور قطع نمی تواند معلول ان باشد. به بیان دیگر ترتیب متغیر ها به گونه ای است که متغیری که در مرتبه بالای این سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغیر مرتبه پایین تر از آن باشد. اما بعید است متغیر پایین تر علت متغیر بالاتر از آن باشد . مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیل چند متغیری ، و در واقع موارد خاص تعدادی از روش های دیگر تحلیل چند متغیری است. این تکنیک که تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون ، یا مدل یابی علی و تحلیل ساختاری کوواریانس نیز نامیده شده ، یکی از پیشرفت های متدولوژیکی نویدبخش در علوم رفتاری است. مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است. نمودارهای مسیر نقش اساسی در مدل یابی ساختاری بازی می کنند. این نمودارها مانند فلوچارت های کامپیوتری هستند که متغیرهایی را که با خطوط بیانگر جریان علی باهم متصل شده اند ، نشان می دهد. نمودار مسیر را می توان به عنوان وسیله ای برای نمایش این مطلب در نطر گرفت که کدام متغیرها موجب تغییراتی در متغیرهای دیگر می شوند . همه متغیرهای مستقل دارای پیکان هایی است که به سوی متغیر وابسته نشانه می رود . ضریب وزنی بالای پیکان قرار می گیرد . علاوه بر نمایش روابط معادله خطی با پیکان ها ، نمودار مسیر در معادله ساختاری دارای چندین جنبه دیگر نیز هست. نخست آن که باید واریانس متغیرهای مستقل را بدانیم تا بتوانیم مدل روابط ساختاری را آزمون کنیم . واریانس ها

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید