پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، تساوی جنسیت، ارزش های فرامادی

۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
طبقه پایین
طبقه متوسط پایین
طبقه متوسط
طبقه متوسط بالا
طبقه بالا
۱۴۴
۴۸
۳۴
۴۰
۶۴
۶/۴۳
۵/۱۴
۳/۱۰
۱/۱۲
۴/۱۹
۶/۴۳
۲/۵۸
۵/۶۸
۶/۸۰
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی :
جدول زیر وضعیت پاسخگویان را حیث گرایش به ارزش های فرامادی نشان می دهد . حداقل نمره برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۱۰ و حداکثر ۲۵ است . میانگین این متغیر ۴۶/۱۷ و میانه آن ۱۷ می باشد که معرف گرایش متوسط و میانه پاسخگویان به ارزش های مذکور می باشد . اطلاعات مربوط به جدول فراوانی و داده های طبقه بندی شده میانگین ۸۹/۲ از ۵ و میانه ۳ را برای این متغیر نشان می دهد که موید تفسیر فوق در باره داده های بدست آمده است .
جدول ۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرا مادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
۵۰
۹۵
۹۸
۴۲
۴۵
۲/۱۵
۸/۲۸
۷/۲۹
۷/۱۲
۶/۱۳
۲/۱۵
۹/۴۳
۶/۷۳
۴/۸۶
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۴۶/۱۷ میانه : ۱۷ انحراف معیار : ۶۳/۳
۴-۱-۲۵- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) :
۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی :
جدول ذیل توزیع پاسخگویان را بر حسب متغیر مدارای سیاسی ( یکی از ابعاد فرهنگ سیاسی ) نشان می دهد . حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۳ و حداکثر نمره ممکن ۱۵ است . میانگین ۸/۱۰ با انحراف معیار ۲/۲ نشان دهنده آنست که صفت مدارا و تسامح سیاسی در بین پاسخ گویان در حد متوسط و میانه اندازه گیری شده است .
جدول ۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پایین
متوسط پایین
متوسط
متوسط بالا
بالا
۱۲
۸۰
۱۲۸
۵۶
۵۴
۶/۳
۲/۲۴
۸/۳۸
۱۷
۴/۱۶
۶/۳
۹/۲۷
۷/۶۶
۶/۸۳
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۸/۱۰ میانه : ۱۰ انحراف معیار : ۲/۲
۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی :
جدول ذیل معرف توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر حمایت از ارزش آزادی است حداقل نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۶ و حداکثر ۳۰ است مقدار میانگین ۶۸/۲۲ و انحراف معیار آن ۳/۴ محاسبه شده است . مقادیر جدول فراوانی نشان میدهد که پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی گرایش زیادی نشان داده اند . بررسی درصد ها درباره این شاخص معرف آنست که ۹۷ درصد از افراد مورد مطالعه گرایش متوسط و بالایی نسبت به این ارزش داشته اند و نکته جالب آنکه گرایش هیچکدام از پاسخگویان به این جنبه از ارزش های دمکراسی در حد خیلی کم ارزیابی نشده است .
جدول ۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
۰
۱۰
۱۱۵
۱۰۷
۹۸
۰
۳
۸/۳۴
۴/۳۲
۷/۲۹
۰
۳
۹/۳۷
۳/۷۰
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۶۸/۲۲ انحراف معیار : ۳/۴
۴-۱-۲۵-۳- حمایت از تساوی جنسیتی :
این جدول وضعیت توزیع پاسخگویان را بر اساس متغیر حمایت از تساوی جنسیتی نشان می دهد . کمترین نمره ممکن برای این متغیر از مجموع سوالات و گویه های مربوطه ۴ و بیشترین نمره ۲۰ است . میانگین ۵/۱۱ نشان می دهد که متوسط میزان حمایت از تساوی جنسیتی دربین پاسخگویان در حد نسبتاَ پایینی بوده است . میزان انحراف معیار ۹/۴ نیز نشان تفاوت و پراکندگی زیاد داده ها از میانگین دارد که احتمالاَ ناشی از الگوی متفاوت پاسخ مردان و زنان به این متغیر می باشد .
جدول ۴-۱-۲۵-۳-حمایت از تساوی جنسیتی
طبقات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
خیلی پایین
پایین
متوسط
بالا
خیلی بالا
۹۲
۱۷۱
۴۲
۱۴
۱۱
۹/۲۷
۸/۵۱
۷/۱۲
۲/۴
۳/۳
۹/۲۷
۷/۷۹
۴/۹۲
۸/۹۷
۱۰۰
جمع
۳۳۰
۱۰۰
۱۰۰
میانگین : ۵/۱۱ انحراف معیار : ۹/۴
۴-۱-۲۵-۴- مطلوبیت حکومت دمکراتیک :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*