منبع پایان نامه درباره سطح معنی داری، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، سابقه خدمت

داری(sig)
آزمون t
ضریب استاندارد شده(β)
هوش هیجانی
477/0
713/0
050/0
خلاقیت و نوآوری
062/0
879/1
161/0
دانش و دانایی
000/0
990/3
357/0
هوش عملی
001/0
365/3
264/0
متغیر مستقل: هوش استراتژیک
متغیر وابسته: رفتار کارآفرینانه
همان طور که در جدول بالا نشان داده شده است تنها دو متغییر دانش و دانایی و هوش عملی دارای سطح معنی داری(Sig) کمتر از 05/0 و آزمون t بالای 96/1 هستند که نشان می‌دهد این دو مؤلفه از متغیر مستقل هوش استراتژیک بر متغیر وابسته رفتارکارآفرینانه دارای رابطه معنی داری است. بر اساس ضریب استاندارد شده متغیر رفتار کارآفرینانه به میزان 35/0 تحت تأثیر متغیر مستقل دانش و دانایی و به میزان 26/0 تحت تأثیر متغیر هوش عملی قرار دارد. با توجه به نتایج جدول بالا می‌توان فرض۰H را رد و فرض ۱H را تأیید کرد.
فرضیه فرعی سوم:
فرضیه پژوهشی: بین رابطه هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان به تفکیک ویژگی‌های جمعیت شناختی( سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و عنوان شغلی) تفاوت وجود دارد.
H۰: ρ=۰
H۱: ρ≠۰

جدول 4-11: نتایج آزمون معنی داری اثر تعدیل گری ویژگی‌های جمعیت شناختی
متغییر تعدیل گر
روابط علی
آزمون تعدیلی
نتیجه آزمون

جنسیت

توسعه سازمانی هوش استراتژیک
جنسیت هوش استراتژیک
003/0 = سطح معنی داری(sig)

جنسیت اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

توسعه سازمانی جنسیت
478/0 = سطح معنی داری(sig)

سطح تحصیلات

توسعه سازمانی هوش استراتژیک
تحصیلات هوش استراتژیک
131/0 = سطح معنی داری(sig)

سطح تحصیلات پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

توسعه سازمانی تحصیلات
977/0 = سطح معنی داری(sig)

سن

توسعه سازمانی هوش استراتژیک
سن هوش استراتژیک
660/0 = سطح معنی داری(sig)

سن پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

توسعه سازمانی سن
850/0 = سطح معنی داری(sig)

سابقه خدمت

توسعه سازمانی هوش استراتژیک
سابقه خدمت هوش استراتژیک
710/0 = سطح معنی داری(sig)
سابقه خدمت پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

توسعه سازمانی سابقه خدمت
975/0= سطح معنی داری(sig)

عنوان شغلی

توسعه سازمانی هوش استراتژیک
عنوان شغلی هوش استراتژیک 766 /0= سطح معنی داری(sig)
عنوان شغلی پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

توسعه سازمانی عنوان شغلی
411/0 = سطح معنی داری(sig)

جنسیت

رفتارکارآفرینانه هوش استراتژیک
جنسیت هوش استراتژیک
003/0 = سطح معنی داری(sig)

جنسیت پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری داشته است.

رفتارکارآفرینانه جنسیت 017 /0 = سطح معنی داری(sig)

سطح تحصیلات

رفتارکارآفرینانه هوش استراتژیک
تحصیلات هوش استراتژیک 131 /0 = سطح معنی داری(sig)

سطح تحصیلات پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

رفتارکارآفرینانه تحصیلات 226/0 = سطح معنی داری(sig)

سن

رفتارکارآفرینانه هوش استراتژیک
سن هوش استراتژیک
660/0= سطح معنی داری(sig)

سن پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

رفتارکارآفرینانه سن
375/0= سطح معنی داری(sig)

سابقه خدمت

رفتارکارآفرینانه هوش استراتژیک
سابقه خدمت هوش استراتژیک 710 /0 = سطح معنی داری(sig)

سابقه خدمت پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

رفتارکارآفرینانه سابقه خدمت 237/0 = سطح معنی داری(sig)

عنوان شغلی

رفتارکارآفرینانه هوش استراتژیک
عنوان شغلی هوش استراتژیک 766 /0 = سطح معنی داری(sig)

عنوان شغلی پاسخگویان اثر تعدیلی معنی داری نداشته است.

رفتارکارآفرینانه عنوان شغلی 643/0 = سطح معنی داری(sig)

برای آزمون این فرضیه میزان سطح معنی داری و آزمون t برای بررسی اثر هر یک از متغیر های تعدیل گر بر رابطه بین هوش استراتژیک مدیران– توسعه سازمانی و هوش استراتژیک مدیران- رفتارکارآفرینانه مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت که همه روابط سطح معنی داری (sig) بیشتر از 05/0 و آماره t کوچکتر از قدر مطلق 96/1 را نشان دادند. به جز متغیر تعدیل گر جنسیت که بر رابطه هوش استراتژیک مدیران- رفتارکارآفرینانه اثر معنی داری را نشان می دهد.

سطح معنی داری(sig)
آزمون t
ضریب استاندارد شده(β)
هوش استراتژیک
003/0
• 984/2-
236/0-
متغیر مستقل: هوش استراتژیک
متغیر وابسته: جنسیت

سطح معنی داری(sig)
آزمون t
ضریب استاندارد شده(β)
جنسیت
017/0
• 410/2-
192/0-
م
ت
غیر مستقل: جنسیت
متغیر وابسته: هوش استراتژیک
با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه ۰H قابل قبول است و فرضیه ۱H رد می شود.

از این تحلیل بر می‌آید که در بین خانم‌ها و آقایان از لحاظ تأثیرگذاری هوش استراتژیک بر رفتار کارآفرینانه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مقدار هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه در بین خانم‌ها و آقایان فرق می‌کند که خروجی آزمون تفاوت معنی داری میانگین‌ها در یک نمونه مستقل در قسمت پیوست قرار داده شده است. در جدول پایین نشان می‌دهد که هم هوش استراتژیک و هم رفتار کارآفرینانه در آقایان بیشتر از خانم‌ها می‌باشد.
جدول4-12: میانگین هوش استراتژیک و رفتارکارآفرینانه به تفکیک جنسیت
متغییر
جنسیت
تعداد
میانگین
هوش استراتژیک
مرد
زن
99
54
7722/2
4753/2
رفتارکارآفرینانه
مرد
زن
99
54
6263/2
3449/2

مدل‌سازی معادلات ساختاری از دو جز تشکیل شده که مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری می‌باشد. مدل اندازه‌گیری، جزیی از مدل ساختاری می‌باشد که به نحوه اندازه‌گیری متغیر پنهان با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف شده است. همچنین می‌توان مشخص کرد که متغیرهای مشاهده شده تا چه حد تحت تأثیر متغیرهای پنهان مورد نظر و تا چه حد تحت تأثیر متغیر خطا هستند. هرچقدر واریانس مشترک بین متغیر پنهان با متغیر مشاهده شده بیشتر باشد وزن آن متغیر مشاهده شده در تعریف متغیر پنهان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت به ازای هر متغیر پنهان دارای یک مدل اندازه‌گیری هستیم. مدل اندازه‌گیری یک نمایش بصری است که سازه‌های مدل، متغیرهای مشاهده شده و روابط بین آن‌ها را مشخص می‌کند. مدل اندازه گیری دو کاربرد اساسی دارد؛ اولاً نقش آن در تحلیل‌های عاملی تاییدی؛ و ثانیاً، نقش آن در رسیدن به مدل ساختاری و کشف روابط بین متغیرهای پنهان. تحلیل عاملی تأییدی، مقیاس کمی از اعتبار و پایایی سازه‌ها را فراهم می‌کند( حیدر علی، 1384). با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرحله اول مشخص می‌شود که آیا سؤالات طراحی شده در هر سازه واقعاً می‌تواند سازه مورد نظر را بسنجد به عبارت دیگر آیا سؤالات و شاخص‌های درنظر گرفته شده از روایی لازم برخوردار است یا خیر.معمولاً از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد زیر بنایی یک حوزه ناشناخته استفاده می‌شود. در صورتی که حوزه و ابعاد آن برای محقق بر اساس مرور ادبیات مشخص باشد می‌توانیم مستقیماً از تحلیل عاملی استفاده کنیم(اسفیدانی، 1392). که در این پژوهش به دلیل مشخص بودن ابعاد تنها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می‌شود. مدل ساختاری جزیی از مدل معادله ساختاری است که نشان می‌دهد متغیرهای پنهان چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. مدل ساختاری رابطه ساختارهای مدلی که به وسیله فرضیه‌ها صورت گرفته را تعیین می‌کند. مدل‌سازی معادله ساختاری تعیین می‌کند آیا روابطی بین سازه‌ها وجود دارد و به همراه تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر را به پذیرش یا رد تئوری‌های خود توانمند می‌سازد(حیدر علی، 1384).
یک مدل ساختاری، در واقع یک ساختار علّی مشخص شده بین مجموعه ای از سازه‌های مشاهده ناپذیر(متغیرهای مکنون) است که هر یک توسط مجموعه ای از نشانگرها اندازه‌گیری می‌شود، و می‌توان آن را از لحاظ برازش در یک جامعه مفروض آزمود. در این بخش نخست، روابط بین متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای مکنون را بررسی می‌کنیم و بارهای عاملی ای که معنی‌دار نباشند را حذف می‌کنیم.
در ابتدا در مورد اصطلاحات به کار رفته در این بخش از پایان‌نامه توضیح می‌دهیم. در جدول شماره(4-13)، معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار هر شاخص آورده شده است.
جدول 4-13: معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخص‌های مورد استفاده در این بخش
ردیف
معادل فارسی
دامنه پذیرش
اختصار
معادل انگلیسی
1
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
زیر 05/0 وگاهی تا 1/0
RMSEA
Root Mean Square Error of Approximation
2
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
مقادیر زیر 05/0 یا زیر 08/0)نزدیک به صفر)
SRMR
Standard Root Mean Squared Residual
3
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
مقادیر بالای90/0
AGFI
Adjusted Goodness – Of – Fit Index
4
شاخص نیکویی برازش
مقادیر بالای 90/0
GFI
Goodness – Of Fit Index
5
شاخص برازش تطبیقی
مقادیر بالای 90/0
CFI
Comparative Fit Index

نرم افزار لیزرل در خصوص شاخص‌های برازندگی مدل، آماره‌های متعددی را ارائه می‌نماید که مجموعه آن‌ها در خروجی مدل نهایی برازش یافته پژوهش حاضر نشان داده شده است
جدول 4-14: شناسه هر یک از ابعاد در خروجی‌ها
توصیف متغییر
متغییر مدل
SI
هوش استراتژیک
OD
توسعه سازمانی
EB
رفتار کارآفرینانه

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مساله اطمینان حاصل شود که می‌توان داده‌های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. برای اطمینان از این امر از شاخص KMO استفاده می‌شود. با استفاده از این آزمون می‌توان از کفایت نمونه‌گیری اطمینان حاصل نمود. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد، اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر اینصورت نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های مورد نظر چندان مناسب نمی‌باشد
(مؤمنی و همکاران،1392).
آزمون کروی بودن بارتلت108 این فرضیه را آزمون می‌کند که ماتریس همبستگی یک ماتریس همانی است یا خیر. اگر ماتریس همبستگی، یک ماتریس همانی باشد، در این صورت متغیرها با هم ارتباطی ندارند و در نتیجه امکان شناسایی عوامل جدید بر اساس همبستگی بین متغیرها وجود ندارد. امّا اگر همانی نباشد، در این صورت متغیرها با هم ارتباط دارند و در نتیجه امکان شناسایی عوامل جدید بر اساس همبستگی بین متغیرها وجود دارد. این آزمون به بررسی مرتبط و مناسب بودن متغیرها برای کشف ساختار می‌پردازد. مقادیر کوچک

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*