منبع پایان نامه درباره توزیع فراوانی، سابقه خدمت، رگرسیون، رفتار کارآفرینانه

صاحب نظران انجام شده است و اعتبار محتوایی( روایی) آن با استفاده از شاخص ” KMO” محاسبه شده است.همچنین پایایی با استفاده از” ضریب الفبای کرونباخ” مورد تأیید قرار گرفته است.
جدول3-1. اندازه KMO
رفتارکارآفرینانه
توسعه سازمانی
هوش استراتژیک

86/0
77/0
83/0
KMO

جدول 3-2. آزمون آلفا کرونباخ
کل
رفتار کارآفرینانه
توسعه سازمانی
هوش استراتژیک

91/0
84/0
83/0
84/0
میزان آلفا کرونباخ

با توجه به نتیجه آزمون‌های روایی و پایایی، می‌توان نتیجه گرفت که هر سه پرسشنامه از اعتبار محتوایی مناسبی برخوردارند، زیرا میزان KMO آن‌ها بالا بوده و به عدد یک نزدیک تر است )میزان KMO بین صفر تا یک است، که هر چه به یک نزدیک تر باشد اعنبار محتوایی آن بیشتر است).
همچنین با توجه به میزان آلفا کرونباخ هر سه پرسشنامه که بالای 7/0 است و پرسشنامه کلی که آلفا کرونباخ آن 91/0 است می‌توان اظهار داشت که اعتبار پایایی پرسشنامه‌ها نیز مورد تأیید است.
3-4. روش‌های آماری مورد استفاده:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو روش آماری شامل: آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از ابزارهایی مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از ابزار یا آزمون‌هایی مانند KMO، بارتلت، RMSEA، کای اسکویر با استفاده از نرم افزار LISREL بهره گرفته شده است.

مقدمه:
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر پژوهش‌هایی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی پژوهش، به بررسی روابط علّی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش می‌پردازد.
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این پژوهش بوسیله نرم افزارهای SPSS22 و Lisrel 8.5 انجام شده است. دراین بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته بندی معین، ارائه شود.
4-1. تحلیل توصیفی پژوهش:
در این قسمت، وضعیت پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات ، سابقه خدمت و سمت سازمانی آن‌ها به طور خلاصه بیان شده است.

4-1-1.وضعیت جنسیت پاسخگویان
با توجه به جدول شماره4-1، از مجموع 153 نفر اعضای نمونه، 99 نفر معادل 7/64 درصد آقا و 54 نفر معادل 3/35 درصد خانم بوده‌اند.

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
99
7/64
زن
54
3/35
مجموع
153
100

توزیع فراوانی متغیر وضعیت جنسیت اعضای تحت نمونه در نمودار شماره4-1 نیز قابل مشاهده است.

نمودار4-1: توزیع فراوانی متغییر جنسیت
4-1-2. وضعیت سنی پاسخگویان: با توجه به جدول شماره4-2، از مجموع 153 نفر اعضای نمونه پژوهش، 29 نفر معادل 19 درصد دارای سن کمتر از 30 سال، 58 نفر معادل 9/37 درصد دارای سن 30 تا 40 سال و 66 نفر معادل 1/43 درصد دارای سن بالای 40 سال بوده‌اند.

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
29
19
30 تا 40 سال
58
9/37
بیش از 40 سال
66
1/43
مجموع
153
100

توزیع فراوانی متغیر وضعیت سن پاسخگویان تحت نمونه پژوهش در نمودار 4-2 نیز قابل مشاهده است.

نمودار4-2. توزیع فراوانی متغییر سن
4-1-3. سطح تحصیلات پاسخگویان:
با توجه به جدول شماره4-3، از مجموع 153 نفر اعضای نمونه پژوهش، 3 نفر معادل با 2 درصد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم، 101 نفر معادل با 66 درصد دارای مدرک لیسانس و 49 نفر معادل با 32 درصد دارای مدرک فوق لیسانس بوده‌اند.

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصدی سطح تحصیلات پاسخگویان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و فوق دیپلم
3
2
لیسانس
101
66
فوق لیسانس
49
32
مجموع
153
100

توزیع فراوانی متغیر وضعیت تحصیلات پاسخگویان تحت نمونه پژوهش در نمودار 4-3 نیز قابل مشاهده است

نمودار 4-3: فراوانی متغییر تحصیلات
4-1-4.وضعیت سمت سازمانی پاسخگویان
با توجه به جدول شماره 4-4، از مجموع 153 نفر اعضای تحت نمونه پژوهش، 120 نفر معادل 4/78 درصد در سمت کارشناس و 33 نفر معادل 6/21 درصد در سمت کارشناس مسئول، مشغول فعالیت بوده‌اند.

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سمت سازمانی
عنوان شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارشناس
120
4/78
کارشناس مسئول
33
6/21
مجموع
153
100

توزیع فراوانی سمت سازمانی اعضای تحت نمونه پژوه
ش
در نمودار 4-4 نیز قابل مشاهده است.

نمودار 4-4: فراوانی سمت سازمانی پاسخگویان
4-1-5. وضعیت سابقه خدمت پاسخگویان:
با توجه به جدول شماره 4-5، از مجموع 153 نفر اعضای تحت نمونه پژوهش، 33 نفر معادل 6/21 درصد دارای سابقه خدمت تا 5 سال، 56 نفر معادل 6/36 درصد دارای سابقه خدمت بین 5 تا 15 سال و 64 نفر معادل 8/41 درصد دارای سابقه خدمت بیش از 15 سال هستند.

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصدی سابقه خدمت پاسخگویان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
تا 5 سال
33
6/21
بین 5 تا 15 سال
56
6/36
بیش از 15 سال
64
8/41
مجموع
153
100

توزیع فراوانی میزان سابقه خدمت اعضای تحت نمونه پژوهش در نمودار 4-5 نیز قابل مشاهده است.

نمودار4-5: فراوانی میزان سابقه خدمت پاسخگویان
4-1-6. وضعیت آمار توصیفی سنجه‌های پژوهش (سئوالات پرسشنامه) :
همچنین وضعیت آمار توصیفی تک تک سنجه‌ها (سئوالات پرسشنامه) پژوهش با ذکر میانگین و انحراف معیار آن‌ها در پیوست پایان نامه نشان داده شده است و در جدول زیر انحراف معیار و میانگین متغییرهای اصلی پژوهش( هوش استراتژیک، توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه) قرار دارد.

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار متغییرهای اصلی پژوهش
متغییرهای اصلی پژوهش
میانگین
انحراف معیار
هوش استراتژیک
6670/2
48843/0
توسعه سازمانی
4116/2
43870/0
رفتار کارآفرینانه
5704/2
64487/0

4-2. آمار استنباطی پژوهش:
آزمون کلموگرف- اسمیرنف104 جهت تعیین نرمال بودن متغیرها
جدول4-7: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
آماره آزمون
Sig(2-tailed)

هوش استراتژیک
054/0
200/0
توسعه سازمانی
063/0
200/0
رفتارکارآفرینانه
097/0
101/0

همان طور که در جدول بالا نشان داده شده است میزان آماره t برای هر سه متغیر زیر 96/1 و میزان سطح معنی داری ببرای هر سه متغیر بالای 01/0 است. لذا می‌توان اذعان داشت که کلیه عوامل از توزیع نرمال برخوردارند. پس از اطمینان از نرمال بودن عوامل مورد بررسی می‌توان به بررسی سایر فرضیات اقدام می‌نماییم. لازم است قبل از آزمون فرضیه‌های پژوهش در خصوص نوع آزمون تحلیلی مورد استفاده برای بررسی روابط علّی حاکم بر متغیرهای پژوهش بحث گردد. همانطور که بدیهی است یکی از فرضیات یا اصول آزمون‌های رگرسیون آن است که مقادیر باقیمانده105 حاصل از روابط علّی متغیرهای پژوهش باید دارای استقلال باشند یا به عبارت دیگر از خودهمبستگی معنی دار برخوردار نباشند. آزمون دوربین واتسون106 امکان بررسی استقلال خطاها یا مقادیر باقیمانده را فراهم می‌نماید. اگر مقدار شاخص دوربین-واتسون به عدد 2 نزدیک تر باشد خطاها یا مقادیر باقیمانده دارای استقلال خطی هستند و از همبستگی پیاپی برخوردار نیستند و می‌توان از نتایج تکنیک رگرسیون برای استنباط رابطه علّی بین متغیرها استفاده نمود. اما اگر مقدار دوربین-واتسون کمتر از 5/1 یا بیشتر 5/2 باشد خطاها یا مقادیر باقیمانده با مشکل استقلال مواجه خواهند بود و لذا نمی‌توان از تکنیک رگرسیون برای تحلیل علّی استفاده نمود (فیلد107،2009 ) و بهتر است از تکنیک ساختار روابط خطی (SEM) و یا تکنیک حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده نمود.
جدول شماره (4-8) نتایج مربوط به آزمون دوربین-واتسون، نوع آزمون تحلیلی مناسب و ضرایب استاندارد و مقدار آماره t-value مربوط به روابط علّی حاکم بر فرضیه‌های پژوهش را به نمایش درآورده است
فرضیه اصلی پژوهش: بین هوش استراتژیک مدیران با توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی رابطه معنی داری وجود دارد.
H۰: ρ=۰
H۱:ρ≠۰
جدول4-8.: نتایج آزمون دوربین- واتسون فرضیه اصلی

فرضیه
نتیجه آزمون دوربین_ واتسون

نوع آزمون تحلیلی

ضریب استاندارد شده
( β)

مقدار آماره تی(T)
سطح معنی داری(sig)

نتیجه آزمون
اثر هوش استراتژیک مدیران بر توسعه سازمانی
045/2

رگرسیون چند متغییره
628/0

926/9
00/0

تأیید می‌شود
اثر هوش استراتژیک هوش مدیران بر رفتار کارآفرینانه
973/1

رگرسیون چند متغییره
712/0
467/12
00/0

تأیید می‌شود

همان طور که در جدول بالا مشخص شده است میزان نتیجه آزمون دوربین- واتسون بین 5/1-5/2 قرار دارد پس از نوع آزمون رگرسیون چند متغیره باید استفاده شود. مقدار آزمون t برای هر یک از متغیرهای پنهان بالای 96/1 و سطح معنی داری زیر 05/0 به دست آمده که از مقدار خطای پیش بینی شده (05/0)کوچک‌تر می‌باشد. لذا با 95% اطمینان می‌توان قضاوت نمود که فرضیه ۰Hرد و فرضیه ۱H تأیید می‌گردد. ضریب استاندارد شده( β) که میزان شدت تأثیر را نشان می‌دهد؛ مشخص می‌کند که توسعه سازمانی به میزان 62/0 تحت تأثیر هوش استراتژیک و رفتارکارآفرینانه به میزان 71/0 تحت تأثیر هوش استراتژیک قرار دارد.
فرضیه فرعی اول:
فرضیه پژوهشی: بین مؤلفه‌های هوش استراتژیک مدیران و توسعه سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
H۰: ρ =۰
H۱:ρ ≠۰
جدول 4-9: نتیجه آزمون معنی داری فرضیه فرعی اول
مؤلفه‌های هوش استراتژیک
سطح معنی داری(sig)
آزمون t
ضریب استاندارد شده(β)
هوش هیجانی
020/0
343/2
177/0
خلاقیت و نوآوری
538/0
618/0-
057/0-
دانش و دانایی
000/0
072/4
392/0
هوش عملی
003/0
075/3
260/0
متغیر مستقل: هوش استراتژیک
متغیر وا
بسته: توسعه سازمانی
همان طور که در جدول بالا نشان داده شده است سه متغییر هوش هیجانی، دانش و دانایی و هوش عملی دارای سطح معنی داری(Sig) کمتر از 05/0 و آزمون t بالای 96/1 هستند؛ که نشان دهنده این است که این سه مؤلفه از متغیر مستقل هوش استراتژیک بر متغیر وابسته توسعه سازمانی دارای رابطه معنی داری است. بر اساس ضریب استاندارد شده متغیر توسعه سازمانی به میزان 17/0 تحت تأثیر متغیر مستقل هوش هیجانی، به میزان 39/0 تحت تأثیر متغیر دانش و دانایی و به میزان 26/0 تحت تأثیر متغیر هوش عملی قرار دارد. با توجه به نتایج جدول بالا می‌توان فرض۰H را رد و فرض ۱H را تأیید کرد.

فرضیه فرعی دوم:
فرضیه پژوهشی: بین مؤلفه‌های هوش استراتژیک مدیران و رفتار کارآفرینانه در سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
H۰: p=۰
H۱:P≠۰

جدول 4-10: نتایج آزمون معنی داری فرضیه فرعی دوم
مؤلفه‌های هوش استراتژیک
سطح معنی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*