منابع مقاله درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد

جلوگیری بموقع از عهده انجام آنها برنیامده است و این مدت بموجب ماده 15 قانون بیمه حداکثر 5 روز میباشد.
د- جلوگیری از توسعه خسارت
بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه، با وقوع آن اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت را بعمل آورده تا خسارت از آن چه هست بیشتر نشود و در صورتیکه ثابت شود خسارت وارد به اتومبیل بیمه شده بعلت عدم مراقبت بیمه گذار تشدید شده است. بیمه گر متعهد جبران آن قسمت از خسارت که ارتباط مستقیم با سهل انگاری و عدم مراقبت بیمه گذار در جلوگیری از گسترش خسارت داشته است نخواهد بود.
هـ- خودداری از اقرار به مصالحه
بیمه گذار حق ندارد در صورت وقوع حادثه بلحاظ اینکه اتومبیل خود را بیمه کرده و جبران خسارت بعهده بیمه گر میباشد مسئولیت حادثه را بعهده گیرد. در واقع تشخیص اینکه کدامیک از طرفین حادثه مسئول میباشند بعهده مقامات انتظامی است ضمناً بیمه گذار مجاز به مصالحه در مورد میزان خسارتی که بر عهده مسئول حادثه است نمیباشد زیرا هر یک از این امور به زیان بیمه گر میباشد.
و- خودداری از انتقال یا تعمیر اتومبیل
در صورت وقوع حادثه مادام که اتومبیل از محل تصادف جابجا نشده باشد کارشناس قادر است چگونگی وقوع حادثه و مسئول آنرا مشخص نماید و حال آ‌نکه در صورت انتقال اتومبیل از محل تصادف این امر مشکل خواهد بود بهمین لحاظ در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل قید گردیده است که بیمه گذار باید از جابجا کردن وسیله نقلیه مورد بیمه (جز بدستور مقامهای انتظامی در موقوع لزوم) یا تعمیر آن خودداری کند مگر اینکه قبلاً موافقت بیمه گر را در این خصوص جلب کرده باشد در غیر این صورت بیمه گر میتواند ادعای خسارت را رد کند.
ز- انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر
بموجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل بمیزان غرامت پرداخت شده حقوق بیمه گذار در قبال اشخاصی که مسئول وقوع خسارت هستند به بیمه گر منتقل میشود و بیمه گذار موظف است از انجام هر عملی که دعوای بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل یا غیر ممکن میسازد خودداری نماید.
وظایف بیمه گر در بیمه بدنه
وظائف بیمه گر پس از صدور بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه بشرح زیر میباشد:
الف- برآورد و پرداخت خسارت
در صورتیکه اتومبیل مورد بیمه به علت وقوع خطر مشمول بیمه، از بین برود و یا به آن خسارت وارد شود بیمه گر موظف است طبق شرایط بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت وارده به آن اقدام نماید و برای انجام این امر نیاز به تعیین میزان خسارت میباشد که توسط کارشناس یا کارشناسان بیمه گر انجام میشود در صورتیکه نظر کارشناس بیمه گر مورد قبول بیمه گذار قرار نگیرد و طرفین به توافق نرسند مطابق ماده 30 شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از طریق داوری و در صورت عدم توافق از طریق داوری اختلافات مذکور در صلاحیت دادگستری میباشد.
ب- میزان خسارت و ترتیب پرداخت آن
پس از آنکه بیمه گذار تمام مدارک لازم و مورد نیاز بیمه گر را تهیه و تسلیم نمود رسیدگی به پرونده خسارت بمنظور تسویه آن آغاز میشود و میبایست ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت آن اقدام گردد که این مدت در مورد سرقت اتومبیل نود روز پس از اعلام خسارت به بیمه گر میباشد. ضمناً بیمه گر میتواند بجای پرداخت خسارت نسبت به تعمیر اتومبیل حادثه دیده اقدام نماید.
ج- فرانشیز
در هر حادثه قسمتی از خسارت که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده بعهده بیمه گذار میباشد و به آن فرانشیز گفته میشود.
هدف از درج شرط فرانشیز در بیمه نامه:
1- خسارتهای جزئی از طرف بیمه گذار اعلام نشود وریز هزینه های رسیدگی آنها ممکن در مواردی از مبلغ خسارت تجاوز نماید.
2- در صورت درج فرانشیز بیمه گذار بیشتر در حفظ و مراقبت اتومبیل بیمه شده خواهد کوشید زیرا در حادثه بخشی از خسارت بعهده خود او خواهد بود.
فرانشیزهای خسارت بیمه بدنه خودرودر پنج دسته کلی به شرح زیر می باشد:
الف – فرانشیز خسارتهای جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسائط (شرکتهای بیمه با توجه به فضای آزادسازی نرخهای حق بیمه به صلاحدید می توانند نرخهای فرانشیز را اعمال کنند)
ب_ در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور درصدی به صلاحدید شرکتهای بیمه به فرانشیزهای اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد.
1- سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3 سال باشد.
2- سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
ج_فرانشیزخسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد.
د_فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی .
ه – فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی.
تبصره – چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.
انتقال وسیله نقلیه مورد بیمه
بموجب ماده 17 قانون بیمه در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه بنفع منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند ولی از آنجائیک
ه
این ماده قانون جزء قوانین آمره نیست بنابراین توافق به خلاف آن جایز است روی این اصل در شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل (ماده 25) قید گردیده است در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری تامین بیمه گر از ظهر روز بعد از انتقال معلق میشود و بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد باین ترتیب طبق شرایط عمومی بیمه نامه هرگاه شخصی اتومبیل بیمه شده خود را بفروشد از تاریخ معامله بیمه گر متعهد جبران خسارت نخواهد بود.
فسخ قرارداد در بیمه بدنه اتومبیل
قرارداد بیمه اتومبیل ممکن است در مواردی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار فسخ شود و گاهی نیز ممکن است قرارداد منفسخ گردد و مطابق شرایط عمومی بیمه نامه بدنه اتومبیل بشرح زیر میباشد:
الف- فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
در صورتیکه اتومبیل مورد بیمه به هر یک از عناوین حقوقی به دیگری منتقل گردد هم بیمه گر و هم بیمه گذار با قائم مقام بیمه گذار حق دارند بیمه نامه را فسخ نمایند.
ب- فسخ از طرف بیمه گر
مواردی را که بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را دارد عبارت است از:
1- عدم پرداخت بموقع حق بیمه توسط بیمه گذار
2- در صورت تشدید خطر چنانچه نسبت به ادامه قرارداد بین طرفین توافق حاصل نشود مثلاً بیمه گر حق بیمه اضافی تعیین نماید و بیمه گذار حاضر به قبول آن نشود.
3- بعد از هر خسارت.
4- در صورت ورشکستگی یا اعسار بیمه گذار.
ج- فسخ از طرف بیمه گذار
در موارد زیر بیمه گذار حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:
1- در صورتیکه وضعیت تشدید کننده خطر که در بیمه نامه ذکر شده از بین برود و بیمه گر حاضر به اعطاء تخفیف در حق بیمه نشود.
2- در صورت توقیف وسیله نقلیه مورد بیمه.
3- در صورت توقیف یا ورشکستگی بیمه گر.
اگر بیمه گذار تصمیم به فسخ بیمه نامه داشته باشد باید مراتب را بوسیله نامه سفارشی به بیمه گر اطلاع دهد و بیمه گر نیز در صورت تصمیم به فسخ باید نظر خود را بوسیله نامه سفارشی با آخرین نشانی بیمه گذار ارسال نماید و در هر حال اثر فسخ در تمام موارد پنج روز پس از ارسال نامه سفارشی شروع میشود. بدیهی است اگر ظرف این پنج روز خسارت وارد شود جبران آن در تعهد بیمه گر خواهد بود.
این نکته قابل ذکر است که اگر درخواست فسخ از طرف بیمه گذار باشد. بیمه گر بقیه حق بیمه را طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه و پرداخت مینماید لکن اگر فسخ از طرف بیمه گر باشد بقیه حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه و پرداخت میگردد.
د- انفساخ قرارداد بیمه
در مواردی ممکن است قرارداد بیمه خود به خود فسخ شده تلقی گردد بعنوان مثال:
1- در صورتیکه وسیله نقلیه مورد بیمه در اثرخطری راکه بیمه نبوده از بین برود مانند از بین رفتن اتومبیل مورد بیمه در اثر خطر جنگ و یا غیره
2- در صورتیکه اجازه عملیات بیمه ای قانوناً از بیمه گر سلب شود.
داوری در بیمه بدنه اتومبیل
طرفین قرارداد بیمه در قدم اول باید اختلافات خود را از طریق کارشناسی حل و فصل نمایند چنانچه نتوانستند از این طریق اختلاف را حل نماینددر قدم بعدطرفین قرارداد سعی خواهند کرد که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را بطریق داوری حل و فصل نمایند در اینصورت هر یک از طرفین داور انتخابی خود را بطرف دیگر معرفی میکند. داوران در صورت عدم توافق داور سومی را انتخاب و یا اکثریت آراء علت و میزان خسارت را تعیین میکند.
نظر داوران قطعی و غیر قابل اعتراض است هزینه های مربوط به داوری بعهده طرفین خواهد بود هر یک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را میپردازد و حق الزحمه داور سوم بطورمساوی بین آنها تقسیم میشود در صورت عدم توافق در موارد داوری رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود.دادگاه صلاحیت دار در محل اقامت مدعی علیه خواهد بود.
مرور زمان در بیمه بدنه اتومبیل
مرور زمان به مدتی گفته میشود که در صورت سپری شدن آن باصطلاح دعوی شنیده نمیشود یعنی طرفی که مرور زمان علیه او جریان یافته نمیتواند از طریق قانون اعمال حق کند مرور زمان از پدیده های حقوقی اروپائی است در حقوق اسلام وجود ندارد و در واقع حاکم شرع نمیتواند باستناد اینکه چندین سال از تاریخ واقعه ای گذشته ،ادعای شخصی را مردود اعلام نماید مگر اینکه مرور زمان جنبه قراردادی داشته و طرفین معامله آن را پذیرفته باشند بهرحال در قانون بیمه ایران مصوب 1316 (ماده 36 قانون بیمه) به تبع قوانین بیمه کشورهای اروپائی مرور زمان در نظر گرفته شده که مدت آن دو سال است که مقرر میدارد:
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود. این ماده در شرایط عمومی بعضی از رشته های بیمه از جمله آتش سوزی، بیمه اتومبیل و شخص ثالث درج گردیده و جنبه قراردادی پیدا کرده است زیرا با صدور بیمه نامه توسط بیمه گر و قبول آن از جانب بیمه گذار کلیه مقررات و شرایط بیمه نامه اعم از اینکه شرایط عمومی و یا خصوصی باشد. شرط ضمن عقد تلقی شده و لازم الرعایه خواهد بود.
تخفیفات در بیمه‌نامه بدنه
تخفیفات بیمه بدنه مشمول بیمه‌گذارانی است که طی یک‌سال بیمه‌ای یا بیشتر از آن، از محل بیمه‌نامه خودرو خسارتی را از شرکت بیمه دریافت نکرده باشند. تخفیفات اعطایی معمولا به شرح فوق یا ترتیبات دیگری بنا به صرفه و صلاح شرکتهای بیمه جهت تشویق بیمه‌گذاران به احتیاط و دوری از کارهای پر خطر می‌باشد.
پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه :
1- سرقت در جا لوازم و قطعات وسائل نقلیه مو
رد بیمه
چنانچه لوازم اتومبیل بدون سرقت کلی خود اتومبیل در حال توقف دزدیده شودپوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گذار میتواندهنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند: رادیو پخش، رینگ و لاستیک، آینه های بغل و غیره را بنماید که پس ازبازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات مورد نظر راتحت پوشش بیمه سرقت در جا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از20%ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه 3% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر و بیمه گذار میباشد.
2-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات
هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد ودر تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت میگردد،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود

3-شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*