منابع تحقیق با موضوع پرسشنامه سلامت عمومی

است. در این هنجاریابی، پایایی مقیاس از طریق بازآزمایی در یک فاصلهی زمانی 4 تا 6 هفته محاسبه شده که ضرایب باز آزمایی برای خرده آزمونها و ترکیبها از 28 /0تا 98/0 گسترده شده است که در حد مطلوب و رضایت بخش میباشد. همچنین با توجه به خطای معیار محاسبه شده پایاترین شاخص، شاخص توجه/ تمرکز و سپس حافظهی کلامی بود. به منظور بررسی روایی، مقیاس روی نمونهی متشکل از 30 نفر گروه بالینی که مشکوک به ملاکهای آسیب حافظه بودند، اجرا شد، این گروه در 5 شاخص با نمونهی هنجاری مقایسه شد و نتیجه به پایین بودن نمرات در شاخصهای مقیاس برای گروه بالینی اشاره داشت (P<0>3-4-2- آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی (MMSE)
آزمون معاینه مختصر وضعیتشناختی، مقیاس مشهور جهت غربال کردن نقصهای شناختی و مستند سازی تغییرات هوشی که در طول زمان رخ میدهد و ارزیابی اثرات بالقوه عاملهای درمانی بر عملکرد شناختی میباشد. این آزمون به خاطر خلاصه بودن، اجرا، نمرهگذاری آسان جذاب میباشد. تعدادی از ماده های این آزمون توسط نورولوژیستها به منظور ارزیابی تواناییهای روانی به صورت غیر رسمی استفاده میشود (اسپیرین و استراس، 1998 ) ماده های آزمون مواردی چون جهتیابی نسبت به زمان و مکان، توجه / تمرکز، زبان، توانایی ساختن و یادآوری فوری و درنگیده را ارزیابی میکند. تخمین همسانی درونی در دامنهای از 31/0 برای نمونه های مبتنی بر جامعه تا 96/0 برای بیماران مختلف پزشکی متغیر است.
به علاوه، تخمین پایایی با بهره گرفتن از روش بازآزمایی در فاصلهی کمتر از 2 ماه عموماً بین 80/0 تا 95/0 گزارش شده است. همچنین خرده آزمونهای یادآوری و توجه، حداقل پایایی را نشان دادهاند. نمرهی کل آزمون معاینهروانی، همبستگی متوسط تا بالایی را با سنجشهای هوش، حافظه، توجه و تمرکز و عملکردهای اجرایی نشان دادهاند ( اسپیرین و استراس، 1998 ).
همچنین در پژوهش انجام شده توسط فولستاین و همکاران (1975) روایی همزمان آزمون MMSE از طریق همبستگی آن با آزمون WAIS به اثبات رسیده است و پایایی آن 887/0 گزارش شد ( به نقل از رحمانی، 1388 ). تامبوف و مکا این تابر (1992)، نیز در مطالعه مروری خود به بررسی یافتههای جمعآوری شده در طول 26 سال پرداختند که روایی و پایایی این آزمون رضایت بخش است. نتیجهگیری یاد شده بر مطالعات سنجشروایی ملاکی به روش پیشبین و همزمان با بهره گرفتن از ملاکهایی مانند SDM-III-R و سایر روش های تشخیص بالینی و نیز کاربرد مقیاسهای مختلف ارزیابی فعالیتهای روزمره به دیگر روش های اندازهگیری اختلال شناختی مبتنی بود. این پژوهشگران مدعی شدند که آزمون MMSE به اهداف اصلی خود که عبارت بود از تدارک آزمون کوتاهی برای غربالگری شناختی، درجهبندی شدت آن و نیز مستند سازی تغییرات شناختی در طول زمان نائل شده است ( به نقل از رحمانی، 1388).
طبقهبندی آزمودنیها در این آزمون با توجه به سن و تحصیلات با بهره گرفتن از جدول هنجاریابی
میباشد ( اسپیرین و استراس، 1998). در ایران آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی توسط فروغان، جعفری، شیرین بیان قائم مقام فراهانی و رهگذر (1387) هنجاریابی شده است. نتایج پژوهش، همسانی درونی آزمون را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی را به روش دو نیمه کردن آزمون 71/0 مشخص کرده است در نقطه برش 21، حساسیت 90 /0و برازندگی 84/0 به حساب آمده است. پایایی محاسبه شده توسط بحیرایی (1379) نیز با بهره گرفتن از باز آزمون 73/0را نشان
میدهد ( به نقل از رحمانی، 1388).
3-4-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
این پرسشنامه که توسط گلدبرگ ساخته شده، از جمله شناخته شدهترین ابزارهای غربالگری اختلالات روانی است که به صورت فرمهای 12، 28، 30 و 60 در دسترس میباشد. در پژوهش حاضر از فرم 28 سوالی آن استفاده شده است که سوالات آن در برگیرنده ی 4 خرده مقیاس میباشد که هر یک از آنها خود شامل 7 سوال میباشند. سوالات 7-1 مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی میباشد. از سوال 14-8 مربوط به مقیاس اضطراب، از سوال 21- 15 مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی و سوالات 28-22 نیز مربوط به مقیاس افسردگی میباشند.
فرم 28 مادهای پرسشنامه با اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن طراحی شد (شاهقلیان و همکاران، 1386 ). تحلیل عاملی این پرسشنامه نشان دهنده 4 خرده مقیاس بوده که هر خرده مقیاس 7 پرسش را در بر میگیرد. این خرده مقیاسها عبارتند از علائم بدنی ( 7 ماده )، اضطرابی (7 ماده)، اختلال در کارکردهای اجتماعی ( 7 ماده ) و افسردگی (7 ماده )، این آزمون علائم مرضی و حالتهای گوناگون تندرستی را از یک ماه پیش از اجرای آزمون ارزیابی میکند و بر پایه مقیاس 4 رتبهای لیکرت تنظیم شده است. به دست آوردن نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده علائم مرضی بیشتر و به بیان دیگر سلامت عمومی پایین تر است. بالاترین نمره 84 و نمره برش 23، افراد مشکل دار را تشخیص میدهد ( استورا، 1377). پایایی این آزمون در پژوهش کافی، بوالهری و پیروی (1377)، با بهرهگیری از ضریب آلفا 89/0 بوده است.
ویلیامز، گلدبرگ و ماری (1988) در بازنگری 43 بررسی، حساسیت این پرسشنامه را 84/0 و ویژگی آنرا 82/0 گزارش نموده اند ( به نقل از صادقی موحد و همکاران، 1387). حسینی (1374) نیز با نقطه برش 23، حساسیت 86/0 و و
یژگی 82/0 را گزارش کردند. تقوی (1380) پایایی و روایی این پرسشنامه را در ایران در گروهی از دانشجویان مورد بررسی قرار داده و این شاخصها را برای آنها گزارش داده است: ضریب بازآزمایی 72/0 برای کل مقیاس و ضرایب 60/0 ، 68/0، 57/0 و 58/0 برای خرده مقیاسهای علائم جسمانی، اضطراب، ناکارآمدی اجتماعی و افسردگی در فاصله 3 تا 4 هفته. همچنین پایایی تنصیفی 93/0 برای کل پرسشنامه و 86/0، 84/0، 68/0 و 77/0 برای خرده مقیاسهای علائم جسمانی، اضطراب، ناکارآمدی اجتماعی و افسردگی گزارش گردید. به طور کلی پژوهشگران روایی پرسشنامه سلامت عمومی را بارها مورد تأیید قرار دادهاند و گلدبرگ روایی این پرسشنامه را 89/0 گزارش کرده است. (شریفی درآمدی و همکاران، 1384)
3-4-4- آزمون حافظهی چهره ها
این آزمون متشکل از دو دفترچهی تصاویر میباشد. در مرحلهی اول دفترچه حاوی 12 تصویر چهره را به آزمودنی نشان داده و به او اجازه میدهیم به هر تصویر به مدت 2 الی 3 ثانیه نگاه کند. سپس دفترچه دومی که حاوی 24 تصویر است را نشان داده و از او میخواهیم 12 تصویر، که متعلق به دفترچهی اولی است را شناسایی کند. در مرحلهی دوم که هدف سنجش حافظهی تأخیری است پس از بیست دقیقه فقط دفترچه حاوی 24 تصویر را به آزمودنی نشان میدهیم و از او میپرسیم که آیا میتواند تصاویر دفترچهی اولی را به یاد آورد.
با توجه به اینکه ابزار مذکور تاکنون در ایران اجرا نشده است بعد از ترجمه و اصلاح آن با تأیید استاد راهنما(روایی صوری)آزمون بر روی 20 دانشجو جهت محاسبه پایایی و بازآزمایی اجرا شد که نتایج از عدم تفاوت معنی دار در حافظه چهره های فوری و تأخیری بین اجرای اول و دوم با فاصله یک هفته بوده وهمبستگی بین دو اجرا نیز به ترتیب برابر با 75/0 و 59/0به دست آمد که کاملا قابل قبول است.
3-5- روش اجرا
جهت بدست آوردن اطلاعات نظری ضمن مراجعه به کتابخانههای دانشگاهی نسبت به گردآوری و تدوین مطالب اقدام شد. جهت گردآوری داده های تحقیق با توجه به روش نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر ( در دسترس ) 120 نفر از افراد شهری و روستایی استان فارس انتخاب و پس از جلب همکاری آن ها و ذکر این نکته که اطلاعات آن ها به صورت کاملاً محرمانه حفظ شده و در جایی غیر از پژوهش حاضر به کار گرفته نخواهد شد. جهت جمع آوری اطلاعات ابتدا ابزارهای GHQ و MMSE ارائه گردید، تا افرادی که در تست MMSE نمرهی زیر 20 و در تست GHQ نمرهی بالای 23 می گیرند از نمونه حذف شوند. در نهایت با توجه به عدم پاسخ کامل از طرف آزمودنیها در نهایت نتایج آزمون 100 نفر ( از هر گروه 25 زن و 25 مرد ) به عنوان نمونهی پژوهش حاضر با بهره گرفتن از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی به وسیلهی نرم افزار 16).SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای اجرای پژوهش با توجه به روش نمونهگیری مورد استفاده ( در دسترس ) 100 نفر از زنان و مردان شهری و روستایی استان فارس انتخاب و پس از جلب همکاری آنها ابزارهای پژوهش برای اجرا در اختیارشان قرار گرفت. برای جمعآوری اطلاعات ابتدا ابزارهای خارجی GHQ و MMSE ارائه گردید، تا افرادی که در تست MMSE نمره زیر 20 ، و در تست GHQ نمره بالای 23 میگیرند از نمونه حذف شوند و تست حافظهی وکسلر نیز بر روی آنها اجرا گردید. در نهایت با توجه به عدم عودت چند پرسشنامه از طرف آزمودنیها، مخدوشبودن چند پرسشنامه دیگر و بالا یا پایین بودن نمرات در آزمون MMSE و GHQ، نتایج آزمون 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش حاضر با استفاده آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین)، ضریب همبستگی و جهت تحلیل فرضیه های این پژوهش از آمار استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل ) به وسیلهی نرم افزار16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
در این فصل یافتههای پژوهش در سه بخش آمار توصیفی و جمعیتشناختی، پاسخ به فرضیه های پژوهش و یافته‌های جانبی ارائه میگردد. در بخش توصیفی به ارائهی نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، اعم از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات، پرداخته میشود. در بخـش دوم از طریق آزمون t مستقل به تأیید فرضیه های پژوهش بررسی میشود. و در بخش سوم، در قسمت یافتههای جانبی، آزمون t مستقل برای مقایسهی دو گروه زنان و مردان، همبستگی بین متغیرهای حافظه بینایی فوری و تأخیری، حافظهی فوری و تأخیری چهرهها، سلامت عمومی، MMSE و متغیرهای جمعیتشناختی (سن و تحصیلات) در کل گروه نمونه ارائه مـیگردد.
4-1 توصیف داده ها
در این بخش، یافتههای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره های متغیرهای مورد مطالعهی پژوهش حاضر بررسی میگردد، که به ترتیبی که در پی میآید، ارائه میگردد:
4-1-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
همانگونه که داده های مربوط به توزیع جنسیت در جدول 4-1، نشان میدهند نسبت مردان به زنان در گروه شهری (50 درصد به 50 درصد) و در گروه روستایی نیز(50 درصد به 50 درصد) میباشد. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر سن در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول 4-2 قابل مشاهده میباشد.

جدول4-1. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) سن در دو گروه افراد شهری و روستایی
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف معیار

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حداقل
حداکثر
تعداد
شهری
مردان
84/35
19/9
24
51
25
زنان
28/34
11/9
20
50
25
روستایی
مردان
84/33
74/9
20
50
25
زنان
68/33

46/9
20
50
25
جدول 4-2. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان سن در دو گروه افراد شهری و روستایی
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
سن
شهری
06/35
09/9
26/0
61/0
70/0
98
49/0
روستایی
76/33
50/9

در محاسبه تفاوت سن، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانسهای دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با 26/0 میباشد که با توجه به سطح معناداری (61/0)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. بنابراین فرض برابری واریانسها تأیید میشود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانسهای برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبهی تفاوت میانگینهای سن در دو گروه افراد شهری و روستایی درحالت واریانسهای مساوی، برابر با (70/0) میباشد که با توجه به درجهی آزادی (98)، تا سطح (05/0≥P) معنادار نمیباشد. با مقایسهی میانگین سن در دو گروه (گروه شهری برابر با 06/35، گروه روستایی برابر با 76/33)، ملاحظه میگردد که بین میزان سن گروه افراد شهری نسبت به گروه افراد روستایی به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
داده های مربوط به توزیع میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی در جدول 4-3، نشان داده شده است. بررسی معناداری تفاوتهای میانگینهای متغیر تحصیلات در بین دو گروه با بهره گرفتن از آزمونt مستقل در جدول 4-4 قابل مشاهده میباشد.
جدول4-3. فراوانی (میانگین، انحرافمعیار، حداقل، و حداکثر) تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
تعداد
شهری
مردان
60/12
27/2
6
16
25
زنان
04/12
55/2
9
16
25
روستایی
مردان
32/12
41/2
6
16
25
زنان
96/11
35/2
6
16
25
جدول 4-4. نتایج t مستقل برای مقایسه میانگین میزان تحصیلات در دو گروه افراد شهری و روستایی
متغیر
گروه
میانگین
انحرافمعیار
بررسی برابری واریانسها
بررسی برابری میانگینها
برآورد f
معناداری f
t
درجه آزادی
سطح معناداری
تحصیلات
شهری
32/12
16/2
03/0
86/0
40/0
98
69/0
روستایی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*