دانلود پایان نامه

تکوینی برای سه گروه (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) یکسان بوده است.
برای تحلیل آماری داده ها در طرح های پیش آزمون – پس آزمون در صورتی که اثر متغیر مستقل قوی باشد می توان از تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون (D =Ya – Yb) استفاده کرد.به این صورت که با بهره گرفتن از آزمون t برای گروه های همبسته تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون گروه گواه و آزمایشی با یکدیگر مقایسه می شود. اما اگر تاثیر متغیر مستقل چندان قوی نباشد، به سبب ناپایی تفاوت نمره ها استفاده از این روش توصیه نمی شود، زیرا برای مشخص کردن تفاوت بین گروه آزمایشی و گواه، نمره ها باید به اندازه ی کافی پایا باشند تا تفاوت ها را منعکس کنند (کرلینجر، ترجمه شریفی و نجفی زند، 1390). در این گونه طرح ها برای تجزیه و تحلیل داده ها بهتر است با بهره گرفتن از روش همبستگی و رگرسیون اثر نمره های پیش – آزمون از نمره های پس – آزمون زدوده شود. سپس میانگین این نمره های بازمانده یا بازگشت شده در مورد گروه های گواه و آزمایشی با یکدیگر مقایسه شوند. به طور کلی گماردن آزمودنی برای تدابیر آزمایشی با بهره گرفتن از روش آرایش تصادفی موجب می شود که اولا همه متغیرهای اثرگذار احتمالی کنترل شوند. ثانیا هرگونه عوامل تهدید کننده روایی مانند اثرهای تاریخ، بالیدگی، اثرآزمون و اثر رگرسیون در عمل خنثی شود.زیرا این عوامل به همان اندازه که در گروه آزمایشی تاثیر می گذارند، گروه گواه را نیز تحت تاثیر قرار می دهند(شریفی، حسن پاشا؛شریفی، نسترن،1390).
جامعه ی آماری:
در پژوهش حاضرکل دانش آموزان سال سوم راهنمایی مدارس شهرستان سلسله(استان لرستان) در سال تحصیلی 92– 91 جامعه ی در دسترس ما را تشکیل می دهند و نمونه ی ما نیز از این جامعه انتخاب شده است.
نمونه و روش نمونه گیری:
چون در روش نمونه گیری خوشه ای برخلاف سایر روش های نمونه گیری تصادفی، واحد نمونه برداری فرد یا عضو در جامعه نیست، بلکه واحد نمونه برداری شامل گروهی از افراد است که جزئی از جامعه ی تشکیل دهنده هستند و با توجه به ماهیت و ویژگی های موجود در جامعه روش نمونه گیری درپژوهش حاضر تصادفی خوشه ای چند مرحله ای است. آماری که از اداره ی آموزش وپرورش شهرستان سلسله در سال تحصیلی92-91 گرفته شد بر این اساس بود که، کل شهرستان سلسله به دو ناحیه ی آموزشی تقسیم می شود، ناحیه ی اول شهر الشتر و روستاهای اطراف وناحیه ی دوم بخش فیروز آباد است. تعداد کل مدارس راهنمایی این دو بخش آموزشی بر اساس آمار اداره ی آموزش و پرورش شهرستان سلسله جمعاً 60 مدرسه (دخترانه و پسرانه ) است که سهم بخش الشتر وحومه 32 مدرسه ی راهنمایی که از این تعداد 18 مدرسه،پسرانه و14 مدرسه، دخترانه وسهم بخش فیروزآباد 28مدرسه ی راهنمایی که از این تعداد 15مدرسه، پسرانه و13مدرسه ، دخترانه هستند. در مرحله ی اول، به شکل تصادفی از خوشه ی اول که شامل دو ناحیه ی آموزشی(بخش الشتر و فیروزآباد) است بخش الشتر انتخاب شد.، در مرحله ی دوم از بین مدارس این بخش آموزشی (الشتر وحومه) به صورت تصادفی 3 مدرسه ی پسرانه و 3 مدرسه ی دخترانه انتخاب شد. در مرحله ی سوم از هریک از این 3 مدرسه نیز به صورت تصادفی 1 کلاس انتخاب شد. در مرحله ی چهارم به شکل تصادفی 3 کلاس انتخاب شده درگروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای مدارس پسرانه به ترتیب، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی دوم به عنوان گروه آزمایشی 1(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای نوشتاری دریافت کردند)، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی سوم به عنوان گروه آزمایشی 2(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای شفاهی دریافت کردند) و کلاس انتخاب شده از مدرسه ی اول به عنوان گروه کنترل(به روش سنتی بازخورد دریافت کردند) انتخاب شد.و برای مدارس دخترانه به ترتیب، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی اول به عنوان گروه آزمایشی 1(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای نوشتاری دریافت کردند)، کلاس انتخاب شده از مدرسه ی سوم به عنوان گروه آزمایشی 2(مطابق مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخوردهای شفاهی دریافت کردند) و کلاس انتخاب شده از مدرسه ی دوم به عنوان گروه کنترل(به روش سنتی بازخورد دریافت کردند) انتخاب شد.
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش اجرای تحقیق
جهت اجرا در کلاس بعد از کسب اجازه از مسؤلین و دبیران ،پژوهشگر در کلاس حضور یافت و توضیح مختصری درباره ی پرسش نامه ها ارائه کرد و هدف پژوهش را برای آن ها بیان کرد. سپس پرسش نامه های خود کارآمدی تحصیلی،خودکارآمدی عمومی و پرسش نامه ی را هبردهای یادگیری خودتنظیم را در اختیار آن ها قرار داد و از آ نها خواست تا در زمان مشخص شده (یک ساعت برای پاسخ دهی به 3 پرسش نامه) ضمن اعمال دقت در پر کردن پرسش نامه ها نظر واقعی خود را بیان کنند. سپس بعد از ارائه ی بازخوردهای معلم(نوشتاری و کلامی) این پرسش نامه ها مجددا توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل شدند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
آمار توصیفی به صورت توصیف و سازمان دهی داده های حاصل از پیش آزمون و پس آزمون(شاخص های آمار توصیفی از قبیل محاسبه میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه؛به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل، t مستقل بین دو نمرات اختلافی برای هر یک از متغیر های مورد مطالعه ؛برای مقایسه میانگین دوگروهی که بعد از ارزشیابی تکوینی بازخورد دریافت می کنند و گروهی که هیچ بازخوردی بعد از ارزشیابی تکوینی دریافت نمی کند در دو گروه دختران و پسران به طور جداگانه استفاده شده است.
ویژگیهای تحقیق نیمه آزمایشی:
الف- معمولاً در شرایطی بکار برده می‌شود که امکان کنترل تمام متغیرهای مربوط در مطالعه وجود ندارد. در این روش محقق با آگاهی از محدودیت ها سعی دارد تحقیق خود را به تحقیق آزمایشی حقیقی نزدیک کند. بنابراین این تحقیق با روش های مشخص می‌شود که برای شناسایی دقیق عواملی که بر اعتبار درونی و بیرونی اثر می‌گذارد امکان یک کنترل نسبی را فراهم می‌آورند.
ب- تشخیص تحقیق تجربی حقیقی نیمه از نیمه تجربی بویژه در شرایطی که آزمودنیها انسان هستند دشوار است.
طرح در روش نیمه تجربی:
در تحقیقات، پژوهشگر نقشه و برنامه‌ی منظمی را برای پیدا کردن پاسخ سوالهای مطرح شده خود تنظیم می‌کند که به آن طرح پژوهش می‌گویند( ام.ولف،1979).
به عبارت ساده تر می‌توان گفت که طرح پژوهش نقشه ی کار پژوهشگر است و به دنبال این است که تغییرات حاصل در اندازه متغیر وابسته را تنها به متغیر مستقل نسبت دهد ( سیف، 1390).
نسبت به یافته های تحقیقاتی یک طرح ، تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟
در پاسخ به این سئوال ، باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم.
در چه صورتی فرایند تحقیق ، از دقت لازم برخوردار است؟
در صورتی که بتوان اثر متغیرها ( ناخواسته ) را کنترل کرد.
اعتبار درونی تحقیق:
درجه کنترل متغیرهای ناخواسته را ، اعتبار درونی (Internal validity) تحقیق می نامند. به عبارت دیگر ، اعتبار درونی تحقیق نمایانگر آن است که تا چه اندازه یافته های تحقیق از صحت و دقت لازم برخوردار است.
عواملی که بر روایی درونی تاثیر می‌گذارند عبارتند از :
عامل تاریخ:
واقعه یا رویدادی که علاوه بر متغییر مستقل در فاصله‌ی زمانی بین دوبار سنجش و اندازه‌گیری متغییر وابسته وجود دارد را عامل تاریخی گویند.
این عامل به این صورت کنترل شد که به معلمان انتخاب شده برای شرکت در پژوهش گفته شد که از ارائه ی هر روش دیگری در دادن بازخورد به جز روشی که چگونگیش در پکیج آموزشی ذکر شده بود خودداری کنند
عامل بلوغ
تغییرات آزمودنی‌ها در دو بعد جسمی و روانی است که در طول زمان تحقق رخ می‌دهد
———-
عامل زمان
اجرای پیش آزمون باعث تغییراتی در آزمودنی‌ها می‌گردد و آنها را برای آزمون بعدی آماده‌تر می‌سازد
در این پژوهش برای کنترل عامل زمان گروه آزمایش با گواه مقایسه شده است
وسایل اندازه‌گیری
استفاده از وسایل اندازه‌گیری نامناسب و نا معتبر برای توصیف و اندازه‌گیری رفتارهای آزمودنی‌ها نیز از عوامل موثر بر روایی داخلی است
———-
بازگشت آماری:
پدیده‌ای که در موقعیت پیش آزمون عمل می‌کند بدین صورت که یک بازگشت طبیعی در جهت میانگین اولیه وجود دارد(دلاور،1389).و در حالتی رخ می‌دهد که بخواهیم آزمودنی‌هارا  براساس نمرها‌ی که در یک متغییر کسب کرده‌اند از پایین به بالا مرتب کنیم و سپس گروه های آزمایشی مورد نیاز را از دو طرف بالا و پائین انتخاب کنیم(دلاور،1389).
در پژوهش حاضر این عامل با انتخاب تصادفی آزمودنی ها و گمارش تصادفی آن ها در گروه های آزمایش و گواه، کنترل شده است
تمایلات و تعصبات گزینش
مثلا انتخاب داوطلبانه یا غیر داوطلبانه‌ی افراد برای یکی از گروه های کنترل یا آزمایش، گزینش آزمودنیها از مدارس و طبقه‌ای خاص یا گزینش کامل یک کلاس بعنوان گروه کنترل یا آزمایش
در پژوهش حاضر آزمودنی ها به روش تصادفی انتخاب شده اند
اثرافت آزمودنی‌ها
به کم شدن و از بین رفتن آمودنی‌ها در طول تحقیق یا آزمایش اشاره می‌کند که خود باعث کاهش روایی درونی تحقیق می‌شود به ویژه در آزمایشهای درازمدت
در این پژوهش افت آزمودنی نداشته ایم
پیش آزمون آزمون
فرایند آزمون و آزمون مجدد غالباً در رفتار افراد تاثیر میگذارد. به عبارت دیگر، اجرای آزمون مقدماتی که قبل از شروع آزمایش صورت میگیرد ممکن است باعث تغییراتی در آزمودنیها شود و مثلاً آنان را در انجام دادن بهتر آزمونهای بعدی آمادهتر سازد
در این پژوهش با بهره گرفتن از مقایسه ی گروه آزمایشی با گروه کنترل اثر پیش آزمون اندازه گیری شده است
گزینش آزمودنیهای ناهمگون
بدون وجود همانندی میان دو گروه آزمایشی و گواه، مقایسه این دو گروه معنا و مفهومی نخواهد داشت
در این پژوهش آزمودنی ها به شکل تصادفی انتخاب شده اند
ترتیب زمانی علّی
گاه این امکان وجود دارد که ترتیب زمانی محرک آزمایشی (متغیر مستقل) و متغیر وابسته بر هم بخورد. در واقع به جای این که محرک در متغیر وابسته اثر بگذارد، متغیر وابسته باعث تغییر در محرک میگردد و نتیجه نادرستی از آزمایش حاصل میشود
در این پژوهش ترتیب زمانی رعایت شده است. ابتدا متغیر مستقل ارائه و سپس اثرات آن بر وابسته اندازه گیر ی شده است
پراکنش رفتارها یا تقلید رفتارها
گاهی اوقات در جریان آزمایش، میان آزمودنیهای گروه آزمایشی و گروه گواه ارتباط برقرار میشود. این امر ممکن است باعث شود که گروه آزمایشی برخی از جزئیات محرک آزمایشی (متغیر مستقل) را به اطلاع گروه گواه برساند. در چنین مواردی گفته میشود که گروه گواه آلوده شده است
در پژوهش حاضر برای کنترل این عامل آزمودنی های گروه های آزمایش و کنترل از مدارس مختلفی انتخاب شده اند و لذا هیچ ارتباطی بین گروه های آزمایش و کنترل صورت نگرفته است
رقابت جبرانی
وقتی که آزمایش در موقعیتی انجام میگیرد که با زندگی واقعی شباهت دارد، آزمودنیها که از دریافت محرک آزمایشی محروم ماندهاند ممکن است با سختکوشی کمبود محرک یاد شده را جبران کنند
در این پژوهش این مورد کنترل شده است. به این صورت که چون گروه ه های آزمایش و کنترل در یک مدرسه نبودند و لذا به همین علت دانش آموزان از نحوه ی دریافت بازخورد در گروه آزمایش بی اطلاع بودند
دلسردی
گاه ممکن است اعضای گروه گواه در مقابل گروه آزمایشی احساس محرومیت کنند و از ادامه همکاری با محقق خودداری ورزند
این عامل نیز به این خاطر که گروه کنترل از نحوه ی آزمایش و ارائه ی بازخورد به گروه آزمایش بی اطلاع بودند کنترل شده است
انتخاب اختلافی
در برخی از طرح های آزمایشی ممکن است پژوهشگر ، ناخواسته افراد قوی تری را برای گروه آزمایشی انتخاب کند که این امر باعث می شود نتیجه آزمایش ، تحت تاثیر قرار گیرد
این عامل با انتخاب تصادفی آزمودنی ها کنترل شده است
تحلیل آماری
استفاده از روش های آماری نامناسب ، ممکن است باعث نتیجه گیری های غیردقیق شود. مثال: ممکن است تفاوت میان گروه آزمایشی و گواه ، معن دار تلقی شود در حالی که معنی دار نباشد و بالعکس
در پژوهش حاضر از معتبرترین روش های آماری و مناسب با فرضیه ها و سوالات استفاده شده است
سوگیری پژوهشگر
در برخی از موارد ، پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به آزمودنی ها تلقی کند. این امر خود در نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.
این عامل به این صورت کنترل شده است که پژوهشگر درباره ی هدف اصلی پژوهش و یا رسیدن به نتیجه ی خاصی هیچ گونه مطالبی را در کلاس ذکر نکرده است
ابزار جمع آوری اطلاعات:
به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی از پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( 1982) استفاده شده است. شرر و مادوکس(1982) معتقدند که نظریه ی خودکارآمدی،الگویی از فرایندهای شناختی برای سازش یافتگی است.آن ها برای اولین بار مقیاسی جهت اندازه گیری این باور عمومی تحت عنوان مقیاس خودکارآمدی شرر ساختند که اختصاص به موقعیت خاصی ندارد. این مقیاس 3 جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری عمل ، میل به گسترش تلاش برای تکمیل تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند (شرر و مادوکس ،1982).این مقیاس دارای 17 ماده است. برای برای هر ماده این مقیاس 5 پاسخ پیشنهاد شده است که به هر ماده 1 تا 5 امتیاز تعلق می گیرد. این 5 پاسخ در یک طیف لیکرتی از “کاملا موافقم” تا “کاملا مخالفم” را در بر می گیرد.نمرات بالاتر بیانگر خودکارآمدی قوی تر و نمرات پایین تر بیانگر خودکارآمدی ضعیف تر است. شرر(1982) اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای مقیاس خود کارآمدی عمومی را 76صدم ذکر می کند.روایی این مقیاس از طریق روایی سازه به دست آمده است. در پژوهشی که به منظور بررسی روایی و اعتبار این مقیاس توسط براتی (1376) انجام گرفت، این مقیاس بر روی 100 آزمودنی (دانش آموزان سوم دبیرستان) اجرا شد و همبستگی 61صدم با پرسش نامه های عزت نفس و خود ارزیابی به دست آمد که این در جهت روایی سازه این مقیاس بود(اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور، 1383) و همچنین ضریب اعتبار در پژوهش براتی (1376) 79صدم ، عبدی نیا 85صدم و در پژوهش اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور(1383) 91صدم به دست آمده بود.
روایی سازه مقیاس خود کارآمدی:
برای سنجش روایی سازه مقیاس خود کار آمدی، امتیاز به دست آمده توسط آن به اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شد .براساس یافته های این بررسی مشخص شد که بین نمرات خودکارآمدی و نمرات مقیاس کنترل درونی – بیرونی راتر همبستگی منفی متوسطی وجود دارد. همچنین بین مقیاس اجتماعی کراون – مارلو ومقیاس خودکار آمدی همبستگی مثبتی پیدا شد وبین نمرات مقیاس از خود

مطلب مرتبط :   فعالیت های بازاریابی
دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید