علمی

شاخص های توسعه پایدار

همانگونه که شکل2-4 نشان می دهد، پیش فرض اساسی این مدل تحت عنوان تخم مرغ رفاه نشان دهنده آن است که انسان به عنوان کانون یا زرده تخم مرغ توسط سفیده که در این مدل اکوسیستم است، احاطه شده... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص های توسعه پایدار

2) تهیه اطلاعات هشداردهنده اولیه برای جلوگیری از زیانهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی.3) فرموله کردن استراتژی ها و عقاید.4) حمایت از تصمیم گیریها.زمانی که یک چارچوب یا مدل، توسعه و بسط... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص های توسعه پایدار

5) قابلیت دسترسی آسان (Bell and Morse,2003,55).شاخص‌ها یک ابزار مناسب برای پیشرفت جوامع به سوی یک هدف عام محسوب می شوند. اگر شاخص‌ها به صورتی مناسب طراحی شوند، به عنوان یک عامل هشداردهنده... ادامه

By 92, ago
علمی

رشته های علوم انسانی

شکل2-3: ادغام سیاستها برای توسعه پایدار منطقه ایدر واقع، نتایج حاصل از ارزیابی‌های انجام شده، در عرصه‌های مکانی ـ فضایی، روندها و فرایندهای حاکم و اثرگذار را شناسایی نموده و در... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص های توسعه پایدار

عرصه سنجش پایداری، عرصه ایست که کارهای پژوهشی و اجرایی بسیاری در آن به انجام رسیده است. ابزارها و روش های مختلفی برای اندازه گیری پیشرفت به سمت توسعه پایدار طراحی شده اند، لیکن با... ادامه

By 92, ago
علمی

ارزیابی توسعه پایدار

اگر هدف توسعه پایدار را استفاده معقول و مناسب از منابع طبیعی بدانیم، بنابراین یک پدیده عمدتاً اقتصادی است(عسگر زاده، 1386: 5). زیرا توزیع مناسب و عادلانه، مصرف عقلایی و بهینه از منابع... ادامه

By 92, ago
علمی

تعریف عملیاتی مفاهیم

شکل3-2. مدل ناحیه بندی شهرهای نمونه برای تحلیل پایداری شهرهای کوچک استان 3-8- روش تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق فرضیه اول: به منظور راستی آزمایی فرضیه اول... ادامه

By 92, ago
علمی

توسعه پایدار شهری

اکولوژیکی 1-رشد فعالیت های سازگار با محیط زیست این شهرها، 2-آشنایی شهروندان به محدویت های زیست محیطی، 3- توجه به کیفیت محیط زیست این شهرها، 4-توسعه مساکن پایدار، 5-کاهش آلودگی آب... ادامه

By 92, ago
علمی

ابزارهای اندازه گیری

قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر اطمینان نسبی پیدا کنند. روایی را عموماً به معنای شایستگی و معنی داری... ادامه

By 92, ago
علمی

ویژگی های اجتماعی

– برقراری تعادل جمعیت و منابع – حفاظت و حمایت از از منابع طبیعی و محیط زیست – تاکید صرف بر عامل محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدارشهری – مخالفت شدید با استراتژیهای صنعتی... ادامه

By 92, ago