علمی

ساختار سلسله مراتبی

معیارهای برازش مدل سطح قابل قبولنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ( )هرچه نسبت کمتر باشد بهتر است و نسبت یک نشان دهنده برازش کامل است. (برای مقادیر کمتر از 5 قابل پذیرش است)برازش هنجارشده... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ضمانت اجرای قانونی

اداره کل کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران در مقالهای تحت عنوان “تخلفات ساختمانی در تهران، ویژگیها و علل”، به این نتیجه رسیده است که مهمترین و اصلترین دلایل تخلفات ساختمانی،... ادامه

By مدیر سایت, ago