علمی

اقتصاد نئوکلاسیک

شکل 2-2: پیوند و هم پوشانی اجزای پایداری.(مآخذ: Doody et al,2009: 129) محل تلاقی این سه دایره، جایگاه پایداری را نشان می دهند و حرکت باید به سوی محل تلاقی این سه دایره باشد.... ادامه

By 92, ago
علمی

حفاظت از منابع طبیعی

با توجه به عنوان تحقیق، قلمرو موضوعی این تحقیق؛ ساختار و سیستم درونی شهرهای کوچک در استان و سنجش پایداری این شهرها می باشد.1-9- مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله :نتایج و یافته های... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص های توسعه پایدار

شهرهای کوچک(small city): می توان گفت هنوز تعریف دقیقی از شهرها بر مبنای اندازه و میزان جمعیت ارائه نشده است و شهر کوچک، میانی و بزرگ تعریف روشنی ندارند و در نقاط مختلف، تعاریف گوناگونی... ادامه

By 92, ago
علمی

سلسله مراتب شهری

شهرهای بین 500 هزار تا 1 میلیون، شهرهای متوسط یا بزرگ شهرهای ناحیه هایشهرهای زیر 500 هزار یا شهرهای کوچک در مقیاس جهانیاین تقسیم بندی در مقیاس کشورهای مختلف بر حسب میزان جمعیت، تعداد... ادامه

By 92, ago
علمی

روش های تصمیم گیری چند معیاره

محمد رضا علی بابایی(1382) در پایان نامه خود با عنوان “نقش شهرهای کوچک در توزیع فضایی جمعیت: نمونه استان سیستان و بلوچستان” به ارزیابی پیرامون نظام سلسله مراتب شهری و بررسی نقش... ادامه

By 92, ago
علمی

ارزیابی توسعه پایدار

ابزارهای ارزیابی یکپارچه.در این مقاله همچنین ابزارها بر اساس تمرکز و تأکیداتشان و نیز سطح ادغام و ترکیب نظام‌های اجتماعی، اقتصادی-طبیعی تقسیم بندی شده اند(Barry,2007).میشل در پژوهشی با... ادامه

By 92, ago
علمی

ارزیابی توسعه پایدار

تقویت و توسعه درونی این شهرها در درازمدت می تواند به کاهش تمرکز ناخواسته صنایع، خدمات و ادارات دولتی در مراکز شهری بزرگ منجر شود.1-5- اهداف تحقیق: تحقیق حاضر به عنوان پژوهشی... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص های توسعه پایدار

حوزه اقتصادی: نرخ بالای بیکاری و بار تکفل شغلی در این شهرها، نبود توازن ناحیه ای در اشتغال و بیکاری در بین شهرهای استان، عدم حمایت کافی مالی از بخش های تولیدی در این شهرها، نبود صنایع... ادامه

By 92, ago
علمی

جلوگیری از مهاجرت

1-4-1- ضرورت شناختی ضرورت شناخت و تبیین موضوع پایداری در شهرهای مورد مطالعه نیز از دو جنبه قابل توجه است: یکی از حیث ماهیتی و دیگری از لحاظ دانش کاربردی.از حیث ماهیتی، به دلایل متعددی که... ادامه

By 92, ago