علمی

منافع اقتصادی

مبحث اول : تعریف مالکیت در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

قراردادهای خصوصی

باتوجه به تعریف و اوصاف مالکیت، مالک در ملک خود تا چه حد و حدودی اختیار تملیک اموالش را دارد و دامنۀ تصرفات وی تا چه حدی است؟که با مراجعه به شرع مقدس و مقررات، دامنه و حدود اختیارات... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

میزان تحصیلات والدین

اجتماع مقصدیکپارچگی و همانندسازیتقاضای تولید و استخدام برای نیروهای کار مهاجر بوجود آمده توسط خوشه های کسب و کار مهاجرهویت فراملی، تقاضا برای شریک ازدواجمنبع: دهاس(2010: 6) به نقل از... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

دیدگاه اجتماعی مهاجرت

تبیین مهاجرت با نگرشهای سیاسی در وهله اول به قوانین و مقرراتی بر می گردد که معمولاً به صورت یک طرفه از سوی کشورهای مهاجر پذیر برای تسهیل پذیرش مهاجران از بعضی سرزمین ها و جلوگیری و... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

نظریه کارکردگرایی

اجتناب از تنهایی و انزوای اجتماعیدسترسی به افراد و گروه های اجتماعیعدم دسترسی به افراد و گروه های اجتماعیاخلاقیاتگرایش به سوی یک زندگی پرفیض، توأم با اخلاقیات و توانمندی برای اجرای... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

عوامل اجتماعی و فرهنگی

اولین کسی که در مورد دریافت قوانین مهاجرت ابراز عقیده نمود، اقتصاددان انگلیسی به نام راونشتاین بود. به عقیده وی، عوامل نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی، فرد مهاجر را از محل اقامت... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

هزینه های اجتماعی

این نظریه ابتدا توسط شاستاد(1961) ارائه شده و سپس داونز (1976) آن را گسترش داد. طبق این نظریه تصمیم گیری برای مهاجرت نوعی تصمیم به سرمایه گذاری است که در آن شخص مهاجر هزینه و فایده مهاجرت را... ادامه

By مدیر سایت, ago