قدرت و تصمیم گیری

0

عقل نظری و نخبگان و افکار عمومی و عقل جمعی، اگر تحقیقاً به هر یک از قضایای فوق برسند به تناسب، خط‌مشی‌ها و راهبردهای زیر […]

کارکرد ایدئولوژی

0

3. معرفی مجموعه ای جدید از ارزش های فردی، اجتماعی و معنوی.4. طرح کلی جامعۀ مطلوب.5. معرفی برنامه های عملی برای رسیدن به اهداف، در […]

کارکرد ایدئولوژی انقلابی

0

3- عناصر ایدئولوژی انقلابآنچه انسان را از سایر جانداران جدا می سازد، برخورداری او از موهبت ها و استعدادهای فکری و ذهنی و توانایی اندیشیدن […]

شرایط اجتماعی و سیاسی

0

به گفته برینتون: «هیچ انقلابی بدون ظهور ایدئولوژی جدید شکل نمی گیرد. این ایدئولوژی اهداف دور از دسترسی را که کمبود حکومت موجود است و […]

انقلاب اسلامی ایران

0

الف- بیان مسألهایدئولوژی هر انقلابی در چگونگی پیروزی انقلاب، نوع حکومت جایگزین و حتی مراحل وتحولات پس از پیروزی نقش موثری دارد. انقلاب در مراحل […]

ﻗﺪﺭﺕ

0

ﮔﺮﺩﺵ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ (ﻛﺎﻇﻤﻴﺎﻥ،.(107 :1383ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ﻱ 1950 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﻜﺜﺮﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ […]

ﺍﺻﻠﻲ

0

ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﻨﺪﺍﺭﺩ (ﺩﻭﻭﺭژﻩ ،.(129 :1387ﺝ) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ – ﺑﺮﻧﻬﺎﻡ: ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺮﻧﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ […]

ﻋﻨﺎﺻﺮ

0

-2-13-1 ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﻭﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ […]

ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ

0

ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺪﺍﺭ: ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩلاﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﺮﺍﻛﺖ ﮔﺮﺍ: ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ […]

ﺑﻌﺪ

0

ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﺕﻃﺮﺯ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ […]