علمی

امنیت در تجارت الکترونیک

امنیت در تجارت الکترونیک اینترنت امنیت را فراهم نمی­کند؛ بنابراین نگرانی زیادی در ارتباط با ارسال داده های مالی از قبیل  شماره کارت اعتباری و شماره حساب­ها روی اینترنت، وجود دارد.... ادامه

By 92, ago
علمی

مراحل تجارت الکترونیک

مراحل تجارت الکترونیک مراحل رشد و گسترش تجارت­الکترونیکى را مى توان به ۵ بخش تقسیم کرد که هر چه به گام­هاى پایانى­تر نزدیک مى­شویم در حقیقت به تجارت­الکترونیکى واقعى نزدیک­تر... ادامه

By 92, ago
علمی

ابعاد اجتماعی خوشه های صنعتی

ابعاد اجتماعی خوشه ها خوشه­های صنعتی اساساً در مناطقی شکل می­گیرند که در آن فعالیت خاص سابقه ی تاریخی داشته باشد. به­همین دلیل توسعه ی منطقه­ای با استفاده از الگوی توسعه خوشه­های... ادامه

By 92, ago
علمی

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه 1) اﺛﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﺸﺘﺮ ﭘﺎداﺷﻬﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷـﻮد و اﺛـﺮ آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه... ادامه

By 92, ago
علمی

مدیریت جسورانه بدهی­ های جاری

 مدیریت جسورانه بدهی­های جاری اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کند، می­کوشد تا سطح وام­های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی­های جاری خود را از محل این وام­ها تامین کند. اجرای این... ادامه

By 92, ago
علمی

دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی

 دلایل مطلوبیت ویژه گاز طبیعی تقاضای جهانی انرژی طی دویست سال اخیر به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی به سمت سوخت‌هایی با محتوای کربن کمتر متمایل شده است. طی این مدت انرژی مورد نیاز... ادامه

By 92, ago