علمی

ساختار سلسله مراتبی

معیارهای برازش مدل سطح قابل قبولنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ( )هرچه نسبت کمتر باشد بهتر است و نسبت یک نشان دهنده برازش کامل است. (برای مقادیر کمتر از 5 قابل پذیرش است)برازش هنجارشده... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

تحلیل عاملی تأییدی

انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلافاخذ جریمه و رشوه توسط ماموران کنترل ساختمان3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیقپیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه‌گیری و به‌کارگیری آن... ادامه

By مدیر سایت, ago