بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۳ پیمانی۱۱۰٫۱۴ پیمانی۲۵٫۱۰ رسمی۲۳٫۷۸ پیمانی۱۳٫۴۸ پیمانی۲۱٫۹۵ قراردادی۱۸٫۷۱ برای تحلیل نتایج، نیاز است ابتدا شرایط محیطی جامعه مورد مطالعه، بررسی شود. طبق بررسیهای انجام شده، مشخص […]