سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

رفتار مطلوب : یعنی اینکه کارکنان بتوانند در حد انتظارات سازمان ایفای نقش کنند.۹فصل دوم:ادبیات تحقیقمقدمهگسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی […]

بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- قسمت ۲

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

فرایند آموزش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲کارکردها و چالش ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳نگاهی به جایگاه آموزش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ………………………………………… ۲۳جایگاه آموزش نیروی انسانی در سازمان …………………………………………………………………………. […]

سامانه پژوهشی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۰

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

موقعیت استراتژیک و تأمین مالی سازمانهای غیر انتفاعی جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری تجاری،مشارکت،کسر مالیات از درآمد،قراردادهای دولتی،مدیریت کارآمد ورکر ۲۰۰۷ آغاز فعالیت سازمان […]

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۳ پیمانی۱۱۰٫۱۴ پیمانی۲۵٫۱۰ رسمی۲۳٫۷۸ پیمانی۱۳٫۴۸ پیمانی۲۱٫۹۵ قراردادی۱۸٫۷۱ برای تحلیل نتایج، نیاز است ابتدا شرایط محیطی جامعه مورد مطالعه، بررسی شود. طبق بررسیهای انجام شده، مشخص […]