اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۳

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

احساس های منفیوسواس های فکری افکار، تکانهها یا تصاویر منفی تکراری و مداوموسواس های عملیرفتارها یا کنش های ذهنیتکراریآرامشکاهش گذرای درماندگیتقویتشکل ۲-۱ چرخه معیوب اختلال […]