جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

از این رو معیارهایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شود (لنوکس، ۱۹۹۹) […]

شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۵

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

جدول۴-۳ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹جدول۴-۴ فراوانی سال شکل گیری کسب و کار………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰جدول۴-۵ آمار توصیفی متغیر اولویت سازمان…………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲جدول۴-۶ میزان حمایت کسب و کارها […]