جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

از این رو معیارهایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شود (لنوکس، ۱۹۹۹) […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

CASH:وجه نقدMKT:اوراق بهادار قابل فروشAP:اسناد پرداختنیTA:کل دارایی ها۲-۷ استراتژی های مدیریت سرمایه در گردشدرمدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسب […]