دسترسي به منابع مقالات : توسعه مدل جدیدی برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز- قسمت ۹

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

R(t=100)=0/39 R(t=100)=0/41 R(t=100)=0/36 R(t=100)=0/45 داده‌ی سانسور شده =۷۹۱۰α =۲۵۱۳۲/۹α =۱۶۹۶۳/۳α =۲۳۴۴۹/۷α =۱۵۲۴۱/۳α =۲۸۶۵۵/۵α R(t=100)=0/28 R(t=100)=0/67 R(t=100)=0/55 R(t=100)=0/65 R(t=100)=0/52 R(t=100)=0/71 نتایج بدست آمده با توجه به […]