دسترسی متن کامل – تأثیر تنش خشکی در مرحله زایشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم آفتابگردان- قسمت …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۶ ۱۶ ۱۶ ۳۵/۲ ارتفاع بوته n.s861/5 ٭٭۶۵/۱۰۳۹ ۴۹۱/۳ ٭٭۵۲۸/۱۶۴۳ ٭٭۳۸/۵۶ ۷۹۲/۷ ۵۰۳/۶ ۴-۵۷: مقایسه میانگین ارتفاع بوته در سطوح مختلف خشکی (تیمارهای تنش)۴-۵۸: مقایسه […]