شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۴

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

شکل۲-۳ کمک مالی متقابل………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰شکل۲-۳ نقشه پرتوی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲شکل۳-۴ ذینفعان تامین مالی در سامانه سیدز………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳شکل۲-۵ شرکت های اجتماعی جاسازی شده…………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱۱شکل۲-۶ شرکت های اجتماعی […]