اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

 تمایلات رفتاری مثبتتغییر درخودکارآمدیبهبود توانایی‌های روانی اجتماعیبهبود فضای کلاسبهبود رفتارهای دانشگاهبهبود روابط بین دانشجویان و بهبود روابط دانشجویان واساتید آثار میان مدت – بهبود حضور […]