هویت و سازگاری فرهنگی آذریهای تهران

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..154 نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………155 پیشنهادات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..168 محدودیتهای تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………..170 فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………171 فهرست جداول: جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….130 جدول دو: فراوانی گروههای مختلف […]

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

 تمایلات رفتاری مثبتتغییر درخودکارآمدیبهبود توانایی‌های روانی اجتماعیبهبود فضای کلاسبهبود رفتارهای دانشگاهبهبود روابط بین دانشجویان و بهبود روابط دانشجویان واساتید آثار میان مدت – بهبود حضور […]