دسترسي به منابع مقالات : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

تداخل دارویی: کلیندامایسین اثرداروهای شل کننده عضلانی غیردپولاریزان را افزایش میدهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین وپیریدوستیگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو […]