اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۳

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

احساس های منفیوسواس های فکری افکار، تکانهها یا تصاویر منفی تکراری و مداوموسواس های عملیرفتارها یا کنش های ذهنیتکراریآرامشکاهش گذرای درماندگیتقویتشکل ۲-۱ چرخه معیوب اختلال […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

اعتبار اسنادی قراردادی است که از مقررات متّحدالشکل اعتبارهای اسنادی مندرج در نشریه یوسی‌پی۶۰۰[۲۵] اتاق بازرگانی بین‌المللی تبعیت می‌کند و به موجب آن بانک محل خریدار […]

دسترسي به منابع مقالات : تأثیر موسیقی مهیج، آرامش بخش، ترکیبی و تحریک کننده ی امواج مغزی بر …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

فعالیتبدنی (همراه موسیقی مهیج) ۸۹±۵/۶۸ ۱۸/۹±۳/۵۴ ۱۶/۷±۲/۰۶ ۴۵/۱±۱۱/۴۸ ۱۶۸/۷۲±۱۰/۸۸ فعالیتبدنی (همراه موسیقی آرامشبخش) ۹۶±۵/۱۶ ۲۲±۳/۵۳ ۱۴/۱±۲/۰۲ ۴۸/۸±۱۱/۵۷ ۱۹۱/۷۲±۱۶/۰۳ فعالیتبدنی (همراه موسیقی امواجمغزی) ۹۰±۴/۷۱ ۱۹/۵±۱/۵۰ ۱۶±۲/۹۰ […]