دسترسی متن کامل – بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۱- ۴ : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰نمودار ۲-۴: فراوانی سنگهای اوپک ، نان اوپک و بدون سنگ در زن و مرد…………………………………………………………………………………………۳۳نمودار ۳-۴: […]