جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

۳-۲۰ آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن‌های حداقل مربعات معمولی ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن‌های بدون […]

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۶

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

بانک رفاه کارگرانبانک صادرات ایرانبانک ملتبانک حکمت ایرانیانبانک گردشگریبانک ایران زمینبانک قوامینبانک خاورمیانهبانک قرض‌الحسنه مهر ایرانبانک قرض‌الحسنه رسالتموسسه اعتباری توسعه ۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل […]