سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

گلاور، جان. ای؛ برونینگ، راجر.اچ (۱۳۸۵). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. (علینقی خرازی، مترجم)، تهران: نشر دانشگاهی. ۳۷٫گیج،نیت.ل؛ برلاینر،دیوید.سی(۱۳۷۴).روانشناسی تربیتی (ترجمه خوی نژاد،لطف آبادی […]