هویت و سازگاری فرهنگی آذریهای تهران

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..154 نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………155 پیشنهادات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..168 محدودیتهای تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………..170 فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………171 فهرست جداول: جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….130 جدول دو: فراوانی گروههای مختلف […]

شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸۳-۲-۱ طرح تحقیق آمیخته………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸۳-۲-۱ فرآیند اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰۳-۴ روش نمونه گیری و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰۳-۵ حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲۳-۶ […]