سامانه پژوهشی – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۳۰

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

موقعیت استراتژیک و تأمین مالی سازمانهای غیر انتفاعی جمع آوری کمک های مالی،سرمایه گذاری تجاری،مشارکت،کسر مالیات از درآمد،قراردادهای دولتی،مدیریت کارآمد ورکر ۲۰۰۷ آغاز فعالیت سازمان […]

دسترسی متن کامل – شناسایی راههای تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی- قسمت ۲

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۱-۴-۱ اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱  اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ۱۱-۵-۱ سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲  سوالهای جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱-۶ تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱-۷ سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳فصل ۲: مبانی تحقیق وبررسی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… ۱۶۲-۱ […]