توسعه مدل جدیدی برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

 رقابت :صنعت پویاخلاقیتهزینهمشتری :عملکردقابلیت اعتمادقیمتدولت :مقررات ضمانتهزینهقابلیت اعتمادشکل ‏۲-۳- رابطه‌ی بین قابلیت اعتماد، هزینه و ضمانت [۵]یُِِن[۱۶] و همکارانش [۸] بیان کردند که به دلیل نیاز […]

مقاله علمی با منبع : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

منظر فرآیندهای داخلیمنظر رشد و یادگیریمنبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)۲-۲-۲ مناظر یا دیدگاههای مدل کارت امتیازی متوازن۲-۲-۲-۱ دیدگاه مالیسنجههای مالی از […]