پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

CASH:وجه نقدMKT:اوراق بهادار قابل فروشAP:اسناد پرداختنیTA:کل دارایی ها۲-۷ استراتژی های مدیریت سرمایه در گردشدرمدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسب […]