جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

توانایی در جمع‌آوری درآمدها و اعمال نرخ‌گذاری و اختیارات مرتبط با نرخ‌ها و تعرفه‌هابرنامه‌های کمک‌های مالی ۳-۲-۲) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: یکی از عوامل موثر درافزایش […]