مقاله – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

نمودار ۳- ۲ نمودار نرخ تورم کشور لهستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ … .۴۸نمودار ۳- ۳ نمودار نرخ تورم کشور ایسلند از سال۱۹۸۰ تا […]