علمی : بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های …

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

فرضیه چهارم:بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه پنجم:بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه […]

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل- قسمت ۱۶

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

بانک رفاه کارگرانبانک صادرات ایرانبانک ملتبانک حکمت ایرانیانبانک گردشگریبانک ایران زمینبانک قوامینبانک خاورمیانهبانک قرض‌الحسنه مهر ایرانبانک قرض‌الحسنه رسالتموسسه اعتباری توسعه ۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل […]