بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر ارتقاء بهره وری کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان آمل- قسمت ۲

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

فرایند آموزش ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲کارکردها و چالش ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳نگاهی به جایگاه آموزش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ………………………………………… ۲۳جایگاه آموزش نیروی انسانی در سازمان …………………………………………………………………………. […]