اثربخشی نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال توجه

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

2-4-علت شناسی اختلال نقص توجه و بیش فعالی……………………………………………………………………………15 2-4-1-عوامل زیست شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی………………………………………………………….16 2-4-1-1- عوامل ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………16 2-4-1-2-ساختار و فعالیت مغز……………………………………………………………………………………………………..17 2-4-1-3-شواهد […]