دسترسی متن کامل – اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- قسمت ۶

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

تأثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟تأثیرآموزش مهارت جرأتمندی بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟۳۷-۲- فرضیههای اصلی پژوهشآموزش مهارت ارتباط مؤثر بر […]

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان- قسمت ۹

نوامبر 15, 2020 مدیر سایت 0

جلسه هشتم ارزیابی از کارگاه هدف: دریافت بازخوردروش: اجرای پس آزمون جلسه نهم ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه هدف: دریافت بازخوردروش: اجرای آزمون در مرحله پیگیری ۷-۳- روش تجزیه […]